Là gì?

Trọng số trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Trọng số tiếng anh là gì dành cho bạn.

Các trọng số dựa trên hiệu suất tăng dần của vị trí.

The weights are based on the incremental performance of the position.

support.google

Đặt trọng số xoay vòng cho mỗi quảng cáo:

Set the rotation weight for each creative

support.google

Nhưng chúng tôi đã hạ quyết tâm, và nói, ” Chúng tôi không chú trọng số lượng. ”

But we dug our heels and said, ” We’re not in the number game .

QED

Tình hình quá nghiêm trọng, số tiền đặt cược quá lớn cho bối cảnh đảng phái này .

The times are too serious, the stakes are too high for this same partisan playbook .

EVBNews

Sản phẩm càng phổ biến thì được tính trọng số càng lớn.

More popular products will be weighted more than less popular products.

support.google

Trọng số thường là các số thực.

The result is always a real number.

Xem thêm:: Hình chữ nhật đọc tiếng anh là gì | Kỹ Sỹ Rồng

WikiMatrix

Họ hạn chế nghiêm trọng số lượng đất đai của người Cao nguyên và lái xe đi.

They severely limited the amount of land farmed by the Highlanders and drove them away.

Xem thêm:: Hình chữ nhật đọc tiếng anh là gì | Kỹ Sỹ Rồng

WikiMatrix

Nhưng chúng tôi đã hạ quyết tâm, và nói, “Chúng tôi không chú trọng số lượng.”

But we dug our heels and said, “We’re not in the number game.

ted2019

Báo cáo này có thể tiết lộ các dạng trọng số kênh đáng quan tâm.

This report can reveal interesting patterns of channel weights.

support.google

Ngài thấy và quý trọng số tiền nhỏ nhoi mà bà góa đã đóng góp.

Jehovah noticed and appreciated the small amount the widow gave in his service.

jw2019

Khi n thay đổi, hàm trọng số nhấn mạnh các phần khác nhau của hàm đầu vào.

As n changes, the weighting function emphasizes different parts of the input function.

Xem thêm:: Hình chữ nhật đọc tiếng anh là gì | Kỹ Sỹ Rồng

WikiMatrix

Điều này thường được gọi là vận tốc bán hàng có trọng số.

Xem thêm:: Sb Trong Tiếng Anh Là Gì ? Sb Là Viết Tắt Của Chữ Gì Trong Tiếng

This is often referred to as weighted sales velocity.

WikiMatrix

Mã hóa màu cho biết % trọng số thực của kênh ở một vị trí đường dẫn nhất định.

The color coding indicates the actual % weight of a channel in a given path location.

support.google

Hàm trọng số này là h, chỉ đơn giản là thay đổi bởi lượng n.

The weighting function is h, simply shifted by amount n.

Xem thêm:: Hình chữ nhật đọc tiếng anh là gì | Kỹ Sỹ Rồng

WikiMatrix

Làng này đã được phân loại là Tư liệu dân gian quan trọng số 189 bởi chính phủ Hàn Quốc.

The village is designated as Important Folklore Materials No. 189 by the South Korean government.

Xem thêm:: Hình chữ nhật đọc tiếng anh là gì | Kỹ Sỹ Rồng

WikiMatrix

Ví dụ: bộ lọc người lớn bằng tiếng Anh nên tính trọng số từ ‘porno’ cao hơn từ ‘sex’.

For example, adult filters in English should weigh the word ‘ porno ’ higher than ‘ sex ’ .

support.google

Do đó, bạn nên xem xét việc chỉ định các trọng số khác nhau cho các cụm từ khác nhau.

You should therefore consider assigning different weights to different terms.

support.google

Xem thêm:: Kèo tài xỉu 2.5 là gì? Kinh nghiệm chơi kèo tài xỉu 2 1/2 hiệu quả

Bạn có thể nhận thấy sự khác biệt về trọng số mô hình nếu bạn thay đổi phạm vi ngày.

You may notice differences in model weights if you change your date range.

support.google

Nếu mỗi cạnh có trọng số riêng biệt thì sẽ chỉ có một, và chỉ một cây bao trùm nhỏ nhất.

If each edge has a distinct weight then there will be only one, unique minimum spanning tree.

Xem thêm:: Hình chữ nhật đọc tiếng anh là gì | Kỹ Sỹ Rồng

WikiMatrix

Có một số điều là quan trọng; một số điều thì không quan trọng.

Some things matter; some things don’t.

LDS

Ngoài ra, một phiên bản trọng số bình đẳng của chỉ số này được theo dõi bởi Guggenheim ETF (Bản mẫu:NYSE Arca).

Also, an equal weighted version of the index is tracked by the Guggenheim ETF (NYSE Arca: OEW).

Xem thêm:: Hình chữ nhật đọc tiếng anh là gì | Kỹ Sỹ Rồng

WikiMatrix

CPA mục tiêu của bạn là CPA trung bình có trọng số chi phí mà chiến lược giá thầu được tối ưu hóa.

Your average target CPA is the cost-weighted average CPA that your bid strategy optimized for.

support.google

Trong một công trình sau đó, Svante Janson đã chứng minh định lý giới hạn trung tâm đối với trọng số của MST.

Svante Janson proved a central limit theorem for weight of the MST.

Xem thêm:: Hình chữ nhật đọc tiếng anh là gì | Kỹ Sỹ Rồng

WikiMatrix

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button