Lời giải

Bài 9 : Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Vật lý 10 bài 9 trang 58 dành cho bạn.

Video Vật lý 10 bài 9 trang 58

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách Giáo Khoa Vật Lý 10
  • Giải Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 10
  • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 10
  • Giải Vật Lí Lớp 10 Nâng Cao
  • Sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao
  • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 10 Nâng Cao
  • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 10
  • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 10 Nâng Cao

Giải Bài Tập Vật Lí 10 – Bài 9 : Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

C1. ( trang 54 sgk Vật Lý 10) Vật nào tác dụng vào cung làm cung biến dạng? Vật nào tác dụng vào Mũi tên làm mũi tên bay đi (Hình 9.1)?

Trả lời:

Lực kéo của tay làm cung biến dạng, dây cung căng ra.

Lực căng của dây (lực đàn hồi) làm mũi tên bay đi.

C2. ( trang 54 sgk Vật Lý 10) Vẽ các lực cân bằng tác dụng lên quả cầu (Hình 9.3). Các lực này do những vật nào gây ra?

Trả lời:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 9 C 2 Trang 56 Sgk Ly 10

Trọng lực và lực căng dây là 2 lực tác dụng vào quả cầu, hai lực này cân bằng nên quả cầu nằm yên.

Trái Đất hút quả cầu gây ra trọng lực P, phản lực của giá đỡ cùng với trọng lực P gây ra lực căng dây T.

C3. ( trang 55 sgk Vật Lý 10) Cho thí nghiệm như hình vẽ (Hình 9.5)Từ thí nghiệm trên ta rút ra được kết luận gì về tính chất của lực?

Trả lời:

Thí nghiệm chứng tỏ lực là một đại lượng vecto, đồng thời phép tổng hợp hai lực đồng qui, đồng phẳng tuân theo qui tắc hình bình hành: 2 lực thành phần là 2 cạnh kề nhau của hình bình hành, lực tổng hợp là đường chéo hình bình hành tại điểm đồng qui.

C4.( trang 56 sgk Vật Lý 10) rong trường hợp có nhiều lực đồng qui thì vận dụng quy tắc này như thế nào?

Trả lời:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 9 C 4 Trang 56 Sgk Ly 10

Bài 1 (trang 58 SGK Vật Lý 10) : Phát biểu định nghĩa của lực và điều kiện cân bằng của một chất điểm.

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 169 Sách giáo khoa Vật lí 12

Lời giải:

– Định nghĩa lực: Lực là đại lượng vector có độ lớn và hướng. Trong hệ đo lường SI lực có đơn vị là Newton (N) và ký hiệu là F.

– Điều kiện cân bằng của một chất điểm : hợp lực của tất cả các lực đồng thời tác dụng lên vật phải bằng không:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 1 Trang 58 Sgk Ly 10

Bài 2 (trang 58 SGK Vật Lý 10): Tổng hợp lực là gì? Phát biểu quy tắc hình bình hành.

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 169 Sách giáo khoa Vật lí 12

Lời giải:

– Tổng hợp lực: là thay thế nhiều lực tác dụng đồng thời vào một vật bằng một lực có tác dụng giống như các lực ấy. Lực thay thế gọi là lực tổng hợp (hay hợp lực).

– Quy tắc hình bình hành: Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng.

F = F1 + F2

Bài 3 (trang 58 SGK Vật Lý 10) : Hợp lực F của hai lực đồng qui F1 và F2 có độ lớn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 169 Sách giáo khoa Vật lí 12

Lời giải:

Ta có:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 3 Trang 58 Sgk Ly 10 2

Độ lớn của hợp lực phụ thuộc vào :

+ độ lớn, phương và chiều của hai lực F1 và F2

+ góc giữa hai lực F1 và F2.

Bài 4 (trang 58 SGK Vật Lý 10) : Phân tích lực là gì? Nêu cách phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng qui theo hai phương cho trước.

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 169 Sách giáo khoa Vật lí 12

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 4 Trang 58 Sgk Ly 10

Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.

Cách phân tích lực:

+ Chọn hai phương Ox và Oy đi qua O là điểm đặt của lực F ⃗ cần phân tích. Hai phương này có biểu hiện tác dụng lực F ⃗ gây ra.

+ Từ điểm mút của vecto F, kẻ các đoạn thẳng (bằng nét đứt) song song với Ox và Oy cắt hai phương này, ví dụ tại M và N ta được các vecto (OM) ⃗ và (ON) ⃗ biểu diển hai lực thành phần vecto F1 và vecto F2.

Bài 5 (trang 58 SGK Vật Lý 10) : Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.

a. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào là độ lớn của hợp lực?

A. 1 N B. 2 N

C. 15 N D. 25 N

b. Góc giữa hai lực đồng quy bằng bao nhiêu ?

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 169 Sách giáo khoa Vật lí 12

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 5 Trang 58 Sgk Vat Ly 10

Xem thêm:: Giải toán lớp 6 SGK tập 2 trang 46, 47, 48, 49, 50 đầy đủ nhất

a) Chọn C.

Áp dụng quy tắc hình bình hành:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 5 Trang 58 Sgk Vat Ly 10 1

Ta được:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 5 Trang 58 Sgk Vat Ly 10 2

Vì 0o ≤ α ≤ 180o nên -1 ≤ α ≤ 1 → |F1 – F2| ≤ F ≤ |F1 + F2|

Thay số ta được: |9 – 15| ≤ F ≤ |9 + 15| ⇔ 3 ≤ F ≤ 21 → F = 15 N là thỏa mãn.

b) Ta có: 152 = 92 + 122 nên cosα = 0 → α = 90o → góc giữa hai lực đồng quy bằng 90o.

Bài 6 (trang 58 SGK Vật Lý 10) : Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 N.

a. Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 10 N?

A. 90o ; B. 120o ;

C. 60o ; D. 0o

b. Vẽ hình minh họa

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 169 Sách giáo khoa Vật lí 12

Lời giải:

a. Chọn B

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 6 Trang 58 Sgk Vat Ly 10

b. Vẽ hình minh họa

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 6 Trang 58 Sgk Ly 10

Bài 7 (trang 58 SGK Vật Lý 10) : Phân tích vecto lực F thành lực vecto lực F1 và vecto lực F2 theo hai phương OA và OB (hình 9.10). Giá trị nào sau đây là độ lớn của hai lực thành phần?

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 7 Trang 58 Sgk Vat Ly 10 4

A. F1 = F2 = F

B. F1 = F2 = F/2

C. F1 = F2 = 1,15F

Xem thêm:: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 4: Rút Gọn Phân Số

D. F1 = F2 = 0,58F

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 169 Sách giáo khoa Vật lí 12

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 7 Trang 58 Sgk Vat Ly 10

Áp dụng quy tắc hình bình hành: Từ điểm ngọn của vecto F lần lượt vẽ các đoạn song song với hai phương OA và OB ta được các vecto F1 trên OA và F2 trên OB sao cho

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 7 Trang 58 Sgk Vat Ly 10 1

Hình bình hành có đường chéo cũng là đường phân giác của 1 góc nên nó là hình thoi.

Suy ra: F1 = F2

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 7 Trang 58 Sgk Vat Ly 10 2 Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 7 Trang 58 Sgk Vat Ly 10 3

Bài 8 (trang 58 SGK Vật Lý 10) : Một vật có trọng lượng P = 20 N được treo vào một vòng nhẫn O (coi là chất điểm). Vòng nhẫn được giữ yên bằng hai dây OA và OB (hình 9.11). Biết dây OA nằm ngang và hợp vơi dây OB một góc 1200 . Tìm lực căng của hai dây OA và OB.

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 169 Sách giáo khoa Vật lí 12

Lời giải:

Hình vẽ và hình biểu diễn lực:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 8 Trang 58 Sgk Vat Ly 10

Khi vật cân bằng ta có phương trình lực tác dụng và vật là:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 8 Trang 58 Sgk Vat Ly 10 1

Bài 9 (trang 58 SGK Vật Lý 10) : Em hãy đứng vào giữa hai chiếc bàn đặt gần nhau, mỗi tay đặt lên một bàn rồi dùng sức chống tay để nâng người lên khỏi mặt đất. Em hãy làm lại như thế vài lần, mỗi lần đẩy hai bàn tay ra xa nhau một chút. Hãy báo cáo kinh nghiệm mà em thu được.

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 169 Sách giáo khoa Vật lí 12

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 9 Trang 58 Sgk Vat Ly 10

Hai bàn càng ra xa, để nâng được người lên khỏi mặt đất, lực chống ở hai bàn tay càng phải lớn hơn.

Vì: Với lực chống hai tay không đổi F1 = F2, góc α hợp bởi hai vecto lực F1, F2 sẽ tăng lên nếu như đẩy hai bàn tay ra xa nhau

→ cosα sẽ giảm.

Mà hợp vecto lực F có độ lớn:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 9 Trang 58 Sgk Vat Ly 10 1

nên sẽ giảm theo, do đó càng tăng góc thì hợp lực nhỏ đi, không đủ lớn để nâng người lên được.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button