Lời giải

Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 203 Sách giáo khoa Vật lí 11

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Bài tập 9 trang 203 vật lý 11 dành cho bạn.

Bài 6 trang 203 sgk vật lý 11

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3 trang 40, 41 SGK Vật lí 9 – Giaibaitap.me

Cấu tạo thu gọn của mắt về phương diện quang học được biểu diễn như sơ đồ Hình 31.11:

Xem thêm:: Giải bài tập Toán 6 Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số Chân

O: Quang tâm của mắt;

V: điểm vàng trên màng lưới.

Quy ước đặt:

1: Mắt bình thường về già;

2: Mắt cận;

3: Mắt viễn.

Mắt loại nào có điểm cực viễn Cv ở vô cực ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 1 và 3.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Bài 7 trang 203 sgk vật lý 11

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3 trang 40, 41 SGK Vật lí 9 – Giaibaitap.me

Cấu tạo thu gọn của mắt về phương diện quang học được biểu diễn như sơ đồ Hình 31.11:

Xem thêm:: Giải bài tập Toán 6 Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số Chân

O: Quang tâm của mắt;

V: điểm vàng trên màng lưới.

Quy ước đặt:

1: Mắt bình thường về già;

2: Mắt cận;

3: Mắt viễn.

Mắt loại nào có fmax > OV ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. Không loại nào.

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Bài 8 trang 203 sgk vật lý 11

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3 trang 40, 41 SGK Vật lí 9 – Giaibaitap.me

Cấu tạo thu gọn của mắt về phương diện quang học được biểu diễn như sơ đồ Hình 31.11:

Xem thêm:: Giải bài tập Toán 6 Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số Chân

O: Quang tâm của mắt;

V: điểm vàng trên màng lưới.

Quy ước đặt:

1: Mắt bình thường về già;

2: Mắt cận;

3: Mắt viễn.

Mắt loại nào phải đeo kính hội tụ ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 1 và 3

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Câu 9 trang 203 SGK Vật lí 11

Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.

a) Mắt người này bị tật gì?

Xem thêm:: Giải SBT Vật Lí 10 trang 11 Cánh diều – Tailieumoi.vn

– Mắt người này bị tật cận thị vì OCv = 50cm tức là người ây không thể nhìn rõ nhừng vật ở xa quá 50cm.

b) Muốn nhìn thấy vật ở vô cực không điều tiết người đó phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu? (kính đeo sát mắt).

– Muốn nhìn thấy vật ở vô cực khống điều tiết, người đó phải đeo kính có độ tụ (hay tiêu cự cho ảnh một vật ở xa vô cùng qua kính là ảnh ảo hiện ở điểm cực viễn

c) Điểm Cc cách mắt 10cm, khi đeo kính mắt nhìn thấy điểm gần nhất cách mắt bao nhiêu? (kính sát mắt).

Muốn nhìn thấy vật ở vô cực không điều tiết người đó phải đeo kính có độ tụ: Ta có: d = oo => f = d’ = -50cm = 0,5m Đô tu: D = 1/f = (-1)/0,5 = -2dp

Câu 10 trang 203 SGK Vật lí 11

Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp.

a) Xác định điếm cực cận và cực viễn.

b) Tính độ tụ của thâu kính phải mang (cách mắt 2cm) để mắt nhìn thấy một vật cách mắt 25cm không điều tiết.a) Mắt bình thường về già vẫn có điềm cực viễn ở vô cùng (Cv = oo).

Tiêu cự của thấu kính mắt khi điều tiết tối đa là f = 1/D = 1m. Vậy khoảng cách từ điểm cực cận đến mắt là OCc = 1m.

b) Ta có OCv = oo và OCc = 100cm. Khi đeo kính đế nhìn rỏ vật cách mắt 25cm mà không điều tiết thì ảnh của vật qua kính phải ở vô cực.

Sơ đồ tạo ảnh:

Trong đó S là vật sáng cần nhìn, OK là quang tâm của kính.

Gọi d và d’ lần lượt là khoảng cách từ S và S’ đến kính OK.

Với: d = OKS = OS – OOK = 25-2 = 23cm và d’ = -OKS’ = oo

Suy ra tiêu cự của kính f = d = 23cm

Đô tụ của kính: D = 1/f = 1/0,23 ≈ 4,35dp.Giaibaitap.me

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button