Lời giải

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 169 Sách giáo khoa Vật lí 12

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Bài 7 trang 169 vật lý 12 dành cho bạn.

Bài 1 trang 169 sgk vật lí 12

Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-đơ-pho ở điểm nào?

Hướng dẫn.

Mẫu nguyên tử Bo vẫn dùng mô hình hành tinh nguyên tử của Rơ-đơ-pho, nhưng trong mẫu nguyên tử này những quy luật đặc biệt được ông nêu dưới dnagj hai tiên đề.

Câu 2 trang 169 SGK Vật lí 12

– Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Khi ở trong các trạng thái dừng thì nguyên tử không bức xạ.

– Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, electron chỉ chuyển động quanh hạt nhân trên những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là các quỹ đạo dừng.

Câu 3 trang 169 SGK Vật lí 12

– Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng (En) sang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn (Em) thì nó phát ra một photon có năng lượng đúng bằng hiệu En – Em :

∈ = hfnm = En – Em

Xem thêm:: Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 trang 158 sgk Vật Lí 12

– Ngược lại, nếu năng lượng đang ở trong trạng thái có năng lượng (Em) mà hấp thụ được một photon có năng lượng đúng bằng hiệu En – Em thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao (En)

Bài 4 trang 169 sgk vật lí 12

Chọn câu đúng.

Trạng thái dừng là

A. Trạng thái êlectron không chuyển động quanh hạt nhân.

B. Trạng thái hạt nhân không dao động.

C. Trạng thái đứng yên của nguyên tử.

D. Trạng thái ổn định của hệ thống nguyên tử.

Hướng dẫn.

Đáp án: D.

Xem thêm:: Hướng dẫn Trả lời câu hỏi vận dụng 1 2 Bài 30 trang 89 sgk Vật lí 6

Bài 5 trang 169 sgk vật lí 12

Xét ba mức năng lượng EK, EL và EM của nguyên tử hiđrô (H.33.2). Một phôtôn có năng lượng bằng EM – EK bay đến gặp nguyên tử này.

Nguyên tử sẽ hấp thụ phôtôn và chuyển trạng thái như thế nào?

A. Không hấp thụ.

B. Hấp thụ nhưng không chuyển trạng thái.

C. Hấp thụ rồi chuyển dần từ K lên L rồi lên M.

D. Hấp thụ rồi chuyển thẳng từ K lên M.

Hướng dẫn.

Đáp án: D.

Bài 6 trang 169 sgk vật lí 12

Xem thêm:: Toán 7 Bài 6 (Kết nối tri thức): Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Có một đám nguyên tử của một nguyên tố mà mỗi nguyên tử có ba mức năng lượng EK, EL và EM của nguyên tử hiđrô (H.33.2). Chiếu vào đám nguyên tử này một chùm sáng đơn sắc mà mỗi phô tôn trỏng chùm có năng lượng là ε = EM – EK. Sau đó nghiên cứu quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử trên. Ta sẽ thu được bao nhiêu vạch quang phổ?

A. Một vạch. B. Hai vạch.

C. Ba vạch. D. Bốn vạch.

Hướng dẫn.

C.

Nguyên tử hấp thụ phô tôn có năng lượng EM – EK, nguyên tử sẽ chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng EK lên trạng thái có năng lượng EM. Từ trạng thái này có thể chuyển về trạng thái có năng lượng EL, EK. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái L, nguyên tử tiếp tục chuyển về trạng thái K. Như vậy, ta sẽ thu được ba vạch ứng với ba phô tôn có năng lượng là hfML; hfMK; hfLK.

Bài 7 trang 169 sgk vật lí 12

Ion crôm trong hồng ngọc phát ra ánh sáng đỏ bước sóng 0,694 μm. Tính hiệu giữa hai mức năng lượng mà khi chuyển hai mức đó, ion crôm phát ra ánh sáng nói trên.

Hướng dẫn.

Hiệu năng lượng: E1 – E2 = (frac{hc}{lambda }) = 28,64.10-20 J = 1,79 eV.

Giaibaitap.me

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button