Lời giải

Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7 Lý 10 trang 69,70: Lực hấp dẫn, Định luật vạn vật

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Bài 4 trang 69 vật lý 10 dành cho bạn.

Video Bài 4 trang 69 vật lý 10

Bài 11 Sinh lớp 10 – giải bài tập 1,2,3 ,4 trang 69; bài 4,5,6,7 trang 70 SGK Vật Lý 10.

Bài 1: Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết hệ thức của lực hấp dẫn?

1. Định luật: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

2. Công thức:

Trong đó m1, m2 là khối lượng của hai chất điểm, r là khoảng cách giữa chúng; G = 6,67.10-11 Nm2/kg2 gọi là hắng số hấp dẫn.

Bài 2: Nêu định nghĩa trọng tâm của vật?

Trọng tâm của vật là điểm đặt của vectơ trọng lực của vật

Bài 3: Tại sao gia tốc rơi tự do và trọng lượng của vật càng lên cao lại càng giảm?

Lực hấp dẫn giữa hai vật: F = G.Mm/d² trong đó M,m,d là khối lượng và khoảng cách giữa hai vật, G là hằng số ———— Vật có khối lượng m nhỏ hơn nhiều so với trái đất, ta xem lực tác dụng của trái đất lên vật là F = P = mg gọi là trọng lực

* Vật ở gần mặt đất: d = R (bán kính trái đất) P = mg = G.Mm/R² (1)

* Vật ở độ cao h => cách tâm trái đất: d = R+h P’ = mg’ = G.Mm/(R+h)² (2)

Xem thêm:: Giải bài 5, 6, 7 trang 114, 115 SGK Vật lý lớp 10 – Giaibaitap.me

lấy (2) chia (1)

g’ / g = R² / (R+h)²

gia tốc trọng trường tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ vật đến tâm trái đất

Khi h càng lớn (càng lên cao) thì g càng giảm…

P = mg, nên khi g giãm => P giảm

Bài 4 trang 69: Một vật khối lượng 1 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bạn kính của Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu?

A. 1 N

B. 2,5 N

C. 5N

D. 10N

Đáp án và giải bài 4: Ta có độ lớn của trọng lực (trọng lực)

2016-10-22_190254

Xem thêm:: Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 31 trang 116 sgk Địa lí 9

Ở độ cao cách tâm Trái Đất một đoạn 2R => h = R

2016-10-22_200556

Chọn đáp án: B

Bài 5: Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50 000 tấn ở cách nhau 1 km. lấy g = 10 m/s2. So sánh lực hấp dẫn giữa chúng với trọng lượng của một cái cân có khối lượng của một quả cân có khối lượng 20g.

A. Lớn hơn

B. Bằng nhau

C. Nhỏ hơn

D. Chưa thể biết.

HD.Trọng lượng của quả cân;

P = mg = 2.10-² .10 = 2.10-1 N

2016-10-22_201007

P > Fhd

Xem thêm:: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 5: Quy Đồng Mẫu Nhiều Phân Số

Chọn C.

Bài 6:Trái Đất hút Mặt Trăng với một lực bằng bao nhiêu? Cho biết khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất là R = 38. 107m, khối lượng của Mặt Trăng m = 7,37.1022 kg, khối lượng của Trái Đất M = 6,0.1024kg

Áp dụng công thức:

Fhd = 0,20425.10-21 ≈ 2,04.1020 (N)

Bài 7 trang 70: Tính trọng lượng của một nhà du hành vũ trụ có khối lượng 75kg khi người đó ở

a) Trên Trái Đất (lấy g = 9,8 m/s2)

b) Trên Mặt Trăng (lấy gmt = 1,70 m/s2)

c) Trên Kim Tinh (lấy gkt = 8,7m/s2)

Áp dụng công thức : P = mg

a) Trên Trái Đất : P = 75 x 9,8 = 735N

b) Trân Mặt Trăng: P = 75 x 1,7 = 127,5N

c) Trên Kim Tinh: P = 75 x 8,7 = 652,5N

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button