Lời giải

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 Bài 17 trang 47 48 sgk Vật lí 9

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Bài 1 sgk lý 9 trang 47 dành cho bạn.

Video Bài 1 sgk lý 9 trang 47

Hướng dẫn giải Bài 17. Bài tập vận dụng định luật Jun – Len-xơ, sách giáo khoa Vật lí 9. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 Bài 17 trang 47 48 sgk Vật lí 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 9, ôn thi vào lớp 10.

Giải bài 1 2 3 Bài 17 trang 47 48 sgk Vật lí 9

1. Giải bài 1 Bài 17 trang 47 sgk Vật lí 9

Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 80Ω và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I = 2,5A.

a) Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong1s.

b) Dùng bếp điện để đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu là 25oC thì thời gian đun nước là 20 phút. Coi rằng nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là có ích, tính hiệu suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4 200J/kg.K.

c) Mỗi ngày sử dụng bếp điện này 3 giờ. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp điện đó trong 30 ngày, nếu giá 1kW.h là 700 đồng.

Bài giải:

a) Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong (1s) là:

(Q = I^2Rt = 2,5^2.80.1 = 500 J).

(Cũng có thể nói công suất tỏa nhiệt của bếp là: (P =I^2R= 500W)).

b) Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong (20) phút (=20.60=1200s) là:

(Q_{tp}= Q.1200= 500.1200=600000 J).

Nhiệt lượng cần để đun sôi lượng nước đã cho là:

Xem thêm:: Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 26 trang 99 sgk Địa lí 9

(Q_i= cm(t_2- t_1) = 4200.1,5.(100-25) = 472500 J)

Hiệu suất của bếp là:

(H = dfrac{Q_{i}}{Q_{tp}}=dfrac{472500}{600000} = 78,75 %).

c) Lượng điện năng mà bếp tiêu thụ trong (30) ngày (theo đơn vị kWh) là:

(A = Pt = 500.3.30 = 45000 Wh = 45 kWh)

Tiền điện phải trả là: (T = 45.700 = 31500) đồng.

2. Giải bài 2 Bài 17 trang 48 sgk Vật lí 9

Một ấm điện có ghi (220V – 1000W) được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2l nước từ nhiệt độ ban đầu 20oC. Hiệu suất của ấm là 90%, trong đó nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước đước coi là có ích.

a) Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên, biết nhiệt dung riêng của nước là 4 200J/kg.K.

b) Tính nhiệt lượng mà ấm điện tỏa ra khi đó.

c) Tính thời gian đun sôi lượng nước trên.

Bài giải:

a) Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên là:

(Q_i= cm(t_2-t_1) = 4200.2.(100-20) = 672000 J)

Xem thêm:: Giải bài tập trang 6, 7, 8 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với

b) Nhiệt lượng mà ấm đã tỏa ra khi đó là:

Từ công thức:

(H = dfrac{Q_{i}}{Q_{tp}}\Rightarrow Q_{tp}= dfrac{Q_{i}}{H}=dfrac{672000}{dfrac{90}{100}} ≈746667 J)

c) Thời gian đun sôi lượng nước trên là:

Từ công thức (Q_{tp}= A = Pt), ta tìm được:

(t = dfrac{Q_{tp}}{P}=dfrac{746667}{1000} ≈ 747 s).

3. Giải bài 3 Bài 17 trang 48 sgk Vật lí 9

Đường dây dẫn từ mạng điện chung tói một gia đình có chiều dài tổng cộng là 40m và có lõi đồng vói tiết diện là 0,5mm­2. Hiệu điện thế ở cuối đường dây (tại nhà) là 220V. Gia đình này sử dụng các đèn dây tóc nóng sáng có tổng công suất là 165W trung bình 3 giờ mỗi ngày. Biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8 Ω.m.

a) Tính điện trở của toàn bộ đường dây dẫn từ mạng điện chung tới gia đình.

b) Tính cường độ dòng điện chạy trong đường dây dẫn khi sử dụng công suất đã cho trên đây.

c) Tính nhiệt lượng tỏa ra trên đường dây dẫn này trong 30 ngày theo đơn vị kWh.

Bài giải:

Tóm tắt:

(eqalign{ & l = 40m cr & S = 0,5,m{m^2} cr & U = 220V cr & P = 165W cr & t = 3h cr & rho = 1,{7.10^{ – 8}}Omega .m cr & a),,R = ?,Omega cr & b),,,I = ?,A cr & c),,,Q = ?,,text{trong 30 ngày }cr} )

Xem thêm:: Giải bài 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 17 Sách giáo khoa Vật lí 12

a) Điện trở của toàn bộ đường dây dẫn từ mạng điện chung tới gia đình là:

Từ công thức (R = rho dfrac{l}{S} = 1,{7.10^{ – 8}}.dfrac{{40}}{{0,{{5.10}^{ – 6}}}} )(,= 1,36Omega .)

b) Cường độ dòng điện chạy trong đường đây dẫn khi sử dụng công suất đã cho trên đây là:

Từ công thức (P = UI), suy ra (I = dfrac{P}{U} = dfrac{{165}}{{220}} = 0,75A.)

c) Nhiệt lượng tỏa ra trên đường dây dẫn này trong 30 ngày theo đơn vị kWh là:

(Q{rm{ }} = {rm{ }}{I^2}Rt{rm{ }} = {rm{ }}0,{75^2}.3.30.1,36{rm{ }} )

(= {rm{ }}68,85{rm{ }}Wh{rm{ }} )

(approx {rm{ }}0,07{rm{ }}kWh)

Câu trước:

 • Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 Bài 16 trang 45 sgk Vật lí 9

Câu tiếp theo:

 • Bài 18. Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ I2 trong định luật Jun – Len-xơ sgk Vật lí 9

Xem thêm:

 • Giải bài tập Vật lí lớp 9 khác
 • Để học tốt môn Toán lớp 9
 • Để học tốt môn Hóa học lớp 9
 • Để học tốt môn Sinh học lớp 9
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 9
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 9
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 9
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 9
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 9 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 9
 • Để học tốt môn GDCD lớp 9

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 Bài 17 trang 47 48 sgk Vật lí 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Vật lí lớp 9 thật tốt!

“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com“

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button