Đề thi

Trắc nghiệm Tin học 10 Kết nối tri thức Bài 17 (có đáp án): Biến và

Đánh giá bài viết

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 17: Biến và lệnh gán có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tin 10.

Trắc nghiệm Tin học 10 Kết nối tri thức Bài 17 (có đáp án): Biến và lệnh gán

Câu 1. Trong ngôn ngữ Python, tên nào sau đây là từ khoá?

A. program, sqr.

B. uses, var.

C. include, const.

D. if, else.

Câu 2. Đâu là quy tắc đúng khi đặt tên biến cho Python?

A. Tên biến có thể bắt đầu bằng dấu gạch dưới “_”

B. Có thể sử dụng keyword làm tên biến

C. Tên biến có thể bắt đầu bằng một chữ số

D. Tên biến có thể có các kí hiệu @, #, %, &,…

Câu 3. Từ khoá của một ngôn ngữ lâp trình là:

A. là những từ dành riêng.

B. cho một mục đích sử dụng nhất định.

C. có thể đặt tên cho biến.

D. Cả A và B

Câu 4. Trong ngôn ngữ lập trình Python, từ khoá và tên:

A. Có ý nghĩa như nhau.

B. Người lập trình phải tuân theo quy tắc đặt tên.

C. Có thể trùng nhau.

D. Cả ba đáp án trên đều đúng.

Câu 5. Trong ngôn ngữ Python, tên nào sau đây đặt sai theo quy tắc?

A. 11tinhoc.

B. tinhoc11.

C. tin_hoc.

D. _11.

Câu 6. Lệnh gán giá trị cho biến b nguyên nào sau đây là đúng?

A. b = 10.

B. B = 10.

C. b == 10

D. b = ‘10’

Câu 7. Trường hợp nào sau đây không phải lệnh gán trong python?

A. cd = 50.

B. a = a * 2.

C. a = 10.

D. a + b = 100.

Câu 8. Tên biến nào sau đây là đúng trong Python?

A. -tich.

B. tong@.

C. 1_dem.

D. ab_c1.

Câu 9. Tìm lỗi sai trong khai báo biến nguyên Max sau đây?

Max = 2021:

A. Dư dấu (=)

B. Tên biến trùng với từ khoá

C. Dư dấu (:)

D. Câu lệnh đúng

Câu 10. Để gán giá trị cho một biến số ta thực hiện như thế nào?

A. <giá trị> := A.

B. A = <giá trị>.

C. <giá trị> = A.

D. A := <giá trị>.

Câu 11. Để tính diện tích đường tròn bán kính R, với pi = 3,14, biểu thức nào sau đây trong Python là đúng?

A. S:=R*R*pi.

B. S=R*R*pi.

C. S:=2(R)*pi.

D. S:=R2*pi.

Câu 12. Để viết 3 mũ 4 trong Python chọn

A. 3**4.

B. 3//4.

C. 3*3+3*3.

D. 3%4.

Câu 13. Chuyển biểu thức sau sang python 2x+1x+2

A. 2*x+1/x+2.

B. (2*x+1)/(x+2).

C. (2*x+1)(x+2).

D. (2*x+1) :(x+2).

Câu 14. Kết quả khi thực hiện câu lệnh sau:

>>>10 – 5 ** 2 + 8//3 +2

A. -11.

B. 11.

C. 7.

D. Câu lệnh bị lỗi.

Câu 15. Biểu thức a/(a+1)*(x-1) khi chuyển sang dạng toán học có dạng:

A. aa+1*(x-1).

B. aa+1(x-1).

C. aa+1 x (x-1).

D. ax-1(a+1).

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Tin học lớp 10 có đáp án sách Kết nối tri thức hay khác:

  • Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 18: Các lệnh vào ra đơn giản

  • Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 19: Câu lệnh điều kiện If

  • Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 20: Câu lệnh lặp For

  • Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 21: Câu lệnh lặp while

  • Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 22: Kiểu dữ liệu danh sách

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
  • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
  • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button