Đề thi

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 theo Thông tư 22 (5 môn) – Download.vn

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Ma trận đề kiểm tra môn toán lớp 5 dành cho bạn.

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22 mang tới bảng ma trận đề thi, ma trận câu hỏi của 5 môn: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử – Địa lý, Tin học lớp 5.

Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học kì 1 cho học sinh của mình theo chuẩn 4 mức độ của Thông tư 22 để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi chất lượng cuối học kì 1 năm 2021 – 2022 sắp tới đạt kết quả cao. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 – 2022

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Số học

Số câu

02

01

01

01

01

01

05

02

Câu số

1,2

4

5

7

8

9

Xem thêm:: Tuyển tập bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc của

Số điểm

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

01

01

02

Câu số

3

6

Xem thêm:: Tuyển tập bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc của

Số điểm

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

Câu số

10

Xem thêm:: Tuyển tập bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc của

Số điểm

Tổng số câu

02

02

02

01

01

02

07

03

Tổng số

02

02

03

03

10

Tổng số điểm

2 điểm

2 điểm

3 điểm

3 điểm

10 điểm

Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 5 năm 2021 – 2022

Số

TT

Mạch kiến, thức kĩ năng

Số câu &

số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Đọc hiểu văn bản:

– Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.

– Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài.

– Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.

– Nhận xét được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.

Số câu

2

2

3

8

Câu số

Xem thêm:: Đáp án tham khảo đề minh họa môn Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc

1, 2

3,4

5, 6, 7

Xem thêm:: Tuyển tập bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc của

Số điểm

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

1,5

4

2

Kiến thức tiếng Việt:

– Hiểu nghĩa của từ, phân biệt nghĩa gốc, nghĩa chuyển; từ đồng âm; từ đồng nghĩa; từ trái nghĩa; xác định cấu tạo câu; biết đặt câu theo yêu cầu.

Số câu

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

2

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

7

Câu số

8

9, 10

11

12

Xem thêm:: Tuyển tập bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc của

Số điểm

0,5

1,5

0,5

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

3

Tổng

Số câu

3

2

2

3

1

1

12

Số điểm

1,5

1

1,5

1,5

0,5

1

7

Ma trận đề thi Tin học lớp 5 học kì 1 năm 2021 – 2022

Mạch kiến thức, kỹ năng.Số câu và số điểmMức 1 (nhận biết)Mức 2 (thông hiểu)Mức 3 (vận dụng cơ bản)Mức 4 (vận dụng nâng cao)Tổng

Chủ

đề

1:

Khám phá máy tính.

Bài 1: Khám phá máy tính (Computer).

Số câu

Câu số

Xem thêm:: Tuyển tập bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc của

Số điểm

Bài 2: Luyện tập.

Số câu

Câu số

Xem thêm:: Tuyển tập bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc của

Số điểm

Bài 3: Thư điện tử email.

Số câu

2

2

Câu số

2,3

2,3

Xem thêm:: Tuyển tập bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc của

Số điểm

1.0

1.0

Chủ

đề

2:

Soạn

thảo

văn

bản.

Bài 1: Những gì em đã biết.

Số câu

2

2

Câu số

1,4

1,4

Xem thêm:: Tuyển tập bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc của

Số điểm

1.0

1.0

Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản.

Số câu

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Câu số

5

5

Xem thêm:: Tuyển tập bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc của

Số điểm

0.5

0.5

Bài 3: Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản.

Số câu

Câu số

Xem thêm:: Tuyển tập bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc của

Số điểm

Bài 4: Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản.

Số câu

Câu số

Xem thêm:: Tuyển tập bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc của

Số điểm

Chủ

đề

3:

Thiết

kế

bài

trình

chiếu.

Bài 1: Những gì em đã biết.

Số câu

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

9,10

5.0

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Câu số

6

6

Xem thêm:: Tuyển tập bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc của

Số điểm

0.5

0.5

Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động.

Số câu

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Câu số

8

8

Xem thêm:: Tuyển tập bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc của

Số điểm

0.5

0.5

Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu.

Số câu

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Câu số

9,10

Xem thêm:: Tuyển tập bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc của

Số điểm

5.0

Bài 4: Chèn đoạn video vào bài trình chiếu.

Số câu

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Câu số

7

7

Xem thêm:: Tuyển tập bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc của

Số điểm

0.5

0.5

Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu.

Số câu

Câu số

Xem thêm:: Tuyển tập bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc của

Số điểm

Ma trận đề thi Khoa học học kì 1 năm 2021 – 2022

Chủ đề

Mạch kiến thức

Câu hỏi

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

1.CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE

Sự sinh sản ở người

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Câu số

3

7

1

1

Số câu

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

1

1

Xem thêm:: Tuyển tập bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc của

Số điểm

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

1

1

Cách phòng bệnh

Câu số

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

8

6

2

1

Số câu

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

2

1

Xem thêm:: Tuyển tập bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc của

Số điểm

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

2

1

Cách phòng tránh tai nạn, xâm hại

Câu số

9

10

2

Số câu

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

1

2

Xem thêm:: Tuyển tập bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc của

Số điểm

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

1

2

2.CHẤT

Tính chất, công dụng của một số vật liệu đã học

Câu số

2

4,5

3

Số câu

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

2

3

Xem thêm:: Tuyển tập bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc của

Số điểm

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

2

3

Tổng

Số câu

3

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

2

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

1

6

4

Xem thêm:: Tuyển tập bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn chuẩn cấu trúc của

Số điểm

4

3

2

1

10

Ma trận đề thi Lịch sử – Địa lý học kì 1 năm 2021 – 2022

Ma trận đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 5

Kiến thức và kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Hơn 80 mươi năm chống thực dân pháp xâm lược và đô hộ.

Số câu

3

(câu 1.2.3)

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

(Câu 4)

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

(Câu 1)

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

(Câu 2)

4

2

Số điểm

1,5

0,5

1,5

1,5

2

3

Tổng

Số câu

3

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

4

2

Số điểm

1,5

0,5

1,5

1,5

5

Ma trận đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Địa lý

Kiến thức và kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Đặc điểm tự nhiên

Số câu

2

(Câu 1, câu 2)

1(Câu 4)

1(câu 1)

1(Câu 3)

2

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Số điểm

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

1,0

1,0

1,0

1,5

1,0

Dân số

Số câu

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

Tổng

Số câu

2

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

1

4

2

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

2,0

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button