Đề thi

TOP 5 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – Download.vn

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của De thi tiếng anh lớp 2 học kì 2 dành cho bạn.

TOP 5 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 có đáp án kèm theo, giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi học kì 2 sách Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo cho học sinh của mình.

Với 5 đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2, còn giúp các em nắm được cấu trúc đề thi, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi học kì 2 đạt kết quả cao. Bên cạnh môn Tiếng Anh, các em có thể tham khảo thêm đề thi môn Toán, Tiếng Việt lớp 2. Vậy mời thầy cô và các em tải miễn phí 5 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2:

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022

I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How do you go to school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk to school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

Look at the pictures and complete the words

1. s _ _ s _ w

2. d _ n _ n g r _ _ m

3. _ _ k _

Look at the pictures and complete the words

4. _ u n _ r _

5. s _ _ k _

6. _ r _ t _ e _

III. Read and circle the correct answer

My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.

1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is near/ far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites

5. Mark and his brother are skating/ skipping.

IV. Reorder these words to make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

Xem thêm:: Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 21 có đáp án Kết nối tri thức, Chân trời

_______________________________________________

2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

Xem thêm:: Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 21 có đáp án Kết nối tri thức, Chân trời

_______________________________________________

3. to/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

Xem thêm:: Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 21 có đáp án Kết nối tri thức, Chân trời

_______________________________________________

4. these/ her/ Are/ dress/ ?/

Xem thêm:: Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 21 có đáp án Kết nối tri thức, Chân trời

_______________________________________________

5. is/ my/ This/ grandpa/ ./

Xem thêm:: Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 21 có đáp án Kết nối tri thức, Chân trời

_______________________________________________

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022

I. Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II. Look at the pictures and complete the words

1. seesaw

2. dining room

3. bike

4. hungry

5. socks

6. brother

III. Read and circle the correct answer

1. Hanoi is near Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy

4. Mark’s sisters are cycling kites

5. Mark and his brother are skipping.

IV. Reorder these words to make meaningful sentences

1. The ball is in the goal.

2. My mother is in the living room.

3. I go to school by motorbike.

4. Are these her dress?

5. This is my grandpa.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022

I. Look at the pictures and complete the words

1. _ o _ u r _

2. g _ _ _ e s

3. t _ _ t

Look at the pictures

4. s _ o _ t s

5. g r _ n _ m _ t h _ _

6. _ _ x

II. Match

1.

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT … – Truonghocao.edu.vn

A. rainbow

2.

B. shoes

3.

C. cake

4.

D. zebra

III. Reorder these words to have correct sentences

1. number/ it/ What/ is/ ?/

_________________________________________

2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/

_________________________________________

3. the/ What/ shirts/ are/ ?/

_________________________________________

4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./

_________________________________________

5. cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./

_________________________________________

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022

Câu 1

1. yogurt

2. grapes

3. tent

4. shorts

5. grandmother

6. fox

Câu 2

1. D

2. C

3. B

4. A

Câu 3

1. What number is it?

2. How old is your sister?

3. What are the shirts?

4. They’re riding a bike.

5. The cake is on the table.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022

I. Look at the pictures and complete the following words

1. _ i _ n

Xem thêm:: Trọn bộ bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn từ cơ bản đến nâng

2. _ o a _

3. b _ _ a n _ s

4. c _ _ k i _

5. _ r _ s s

6. g _ r _ _ f e

II. Look at the pictures and answer the questions

1.

What is the zebra doing?

__________________________

2. Look at the pictures

Where is Mom?

__________________________

3.

How many stars?

__________________________

III. Reorder these words to have correct sentences

1. The/ is/ drinking/ hippo/ ./

____________________________________________

2. is/ T-shirt/ She/ wearing/ a/ ./

____________________________________________

3. apples/ don’t/ oranges./ like/ I/ and/

____________________________________________

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022

I. Look at the pictures and complete the following words

1. lion

2. coat

3. bananas

4. cookie

5. dress

6. giraffe

II. Look at the pictures and answer the questions

1. The zebra is running

2. Mom is in the kitchen

3. Fifteen stars

III. Reorder these words to have correct sentences

1. The hippo is drinking.

2. She is wearing a T-shirt.

3. I don’t like apples and oranges.

>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button