Đề thi

Đề thi lý thuyết giáo viên dạy giỏi trường tiểu học Trung Lập Thượng

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của đề thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2016-2017 dành cho bạn.

Đề thi lý thuyết giáo viên dạy giỏi trường tiểu học Trung Lập Thượng năm học 2016 – 2017

Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Đề thi giáo viên dạy giỏi trường tiểu học Trung Lập Thượng năm học 2016 – 2107 là đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận giúp các thầy cô ôn lại kiến thức, chuẩn bị tốt cho cuộc thi giáo viên giỏi các cấp. Mời các thầy cô cùng tham khảo.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG LẬP THƯỢNG

ĐỀ THI LÝ THUYẾT GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016 – 2017

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

1. Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ:

A. Ngày 06 tháng 12 năm 2016

B. Ngày 01 tháng 11 năm 2016

C. Ngày 01 tháng 12 năm 2016

D. Ngày 06 tháng 11 năm 2016

2. Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT có:

A. 2 yêu cầu đánh giá

B. 3 yêu cầu đánh giá

C. 4 yêu cầu đánh giá

D. 5 yêu cầu đánh giá

3. Theo quy định trong Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì hoạt động giáo dục bao gồm:

A. Hoạt động giảng dạy và giáo dục đạo đức cho học sinh.

B. Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

C. Hoạt động phong trào ngoại khóa và các hoạt động xã hội.

D. Cả A, B, C.

4. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT thì môn Tiếng Anh lớp 2 có mấy lần kiểm tra định kì:

A. 1 lần

B. 2 lần

C. 3 lần

D. 4 lần

5. Nội dung đánh giá thường xuyên được quy định trong Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT bổ sung, sửa đổi Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT có:

A. 2 nội dung

B. 3 nội dung

C. 4 nội dung

D. 5 nội dung

6. Theo quy định trong Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Trường Tiểu học Trung Lập Thượng do cơ quan nào quản lí?

A. Ủy ban nhân dân xã Trung Lập Thượng.

B. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi.

C. Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi.

D. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung bao nhiêu Điều của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT:

A. 10 Điều

B. 12 Điều

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 112 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

C. 13 Điều

D. 14 Điều

8. Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT quy định đánh giá định kì về học tập có bao nhiêu mức độ đánh giá:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

9. Theo quy định trong Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Trường Tiểu học Trung Lập Thượng do cơ quan nào dưới đây thực hiện chức năng quản lí nhà nước?

A. Ủy ban nhân dân xã Trung Lập Thượng.

B. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi.

C. Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi.

D. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

10. Đối với môn Tiếng Việt và Toán lớp 5, Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT quy định có bao nhiêu lần kiểm tra:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

11. Đề kiểm tra định kì theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT có bao nhiêu mức:

A. 4 mức

B. 3 mức

C. 2 mức

D. 1 mức

12. Theo quy định trong Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì học sinh có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

A. 5 nhiệm vụ và 5 quyền

B. 6 nhiệm vụ và 6 quyền

C. 6 nhiệm vụ và 5 quyền

D. 5 nhiệm vụ và 6 quyền

13. Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT quy định đánh giá định kì về năng lực, phẩm chất học sinh có bao nhiêu mức:

A. 4 mức

B. 3 mức

C. 2 mức

D. 1 mức

14. Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT quy định đánh giá định kì về năng lực, phẩm chất học sinh được thực hiện bao nhiêu lần trong năm học:

A. 4 lần

B. 3 lần

C. 2 lần

D. 1 lần

15. Theo quy định trong Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì quy định nào sau đây là sai?

A. Lớp học có lớp trưởng, một hoặc hai lớp phó do tập thể học sinh bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân phiên trong năm học.

B. Mỗi lớp học có 35 học sinh.

C. Mỗi lớp học có một giáo viên chủ nhiệm phụ trách giảng dạy một hoặc nhiều môn học.

Xem thêm:: TOP 6 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 3 năm 2022 – Download.vn

D. Mỗi lớp học được chia thành các tổ học sinh. Mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó do học sinh trong tổ bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân phiên trong năm học.

16. Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT quy định hồ sơ đánh giá gồm:

A. Học bạ, sổ liên lạc, bảng tổng hợp kết quả đánh giá

B. Học bạ, bảng tổng hợp kết quả đánh giá.

C. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, sổ theo dõi chất lượng giáo dục.

D. Học bạ, sổ liên lạc, sổ theo dõi chất lượng giáo dục.

17. Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT quy định giáo viên ghi kết quả đánh giá giáo dục của học sinh vào Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp vào mấy lần trong năm học:

A. 4 lần

B. 3 lần

C. 2 lần

D. 1 lần

18. Theo quy định trong Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì viên chức làm công tác Thư viện – Thiết bị được xếp vào sinh hoạt ở:

A. Tổ Văn phòng.

B. Tổ chuyên môn.

C. Do Phó Hiệu trưởng tham mưu để Hiệu trưởng quyết định.

D. Do Hiệu trưởng quyết định

19. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT thì phát biểu nào dưới đây là sai:

A. Giáo viên không dùng điểm số để đánh giá thường xuyên.

B. Giáo viên dùng điểm số để đánh giá định kì.

C. Giáo viên không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân để đánh giá thường xuyên.

D. Giáo viên không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân để đánh giá định kì.

20. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT thì giáo viên đánh giá thường xuyên về năng lực, phẩm chất của học sinh thông qua các biểu hiện về:

A. Nhận thức

B. Kĩ năng

C. Thái độ

D. Cả A, B, C

21. Theo Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì giáo viên chủ nhiệm liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh của lớp để:

A. Thông báo kết quả học tập của từng học sinh;

B. Thống nhất kế hoạch phối hợp giúp đỡ học sinh yếu, giáo dục học sinh cá biệt;

C. Biểu dương kịp thời học sinh nỗ lực học tập và rèn luyện tốt.

D. Cả A, B, C.

22. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT thì dòng nào dưới đây là đúng:

A. Đề kiểm tra định kì cuối năm lớp 5 do Phòng Giáo dục và Đào tạo ra.

B. Đề kiểm tra định kì cuối năm lớp 1 đến lớp 4 do tổ chuyên môn ra.

C. Đề kiểm tra định kì phải đảm bảo 4 mức độ nhận thức của học sinh.

D. Đề kiểm tra định kì chỉ thực hiện vào cuối năm học.

23. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT thì dòng nào dưới đây là sai:

A. Giáo viên không thông báo trước lớp những điểm chưa tốt của học sinh.

B. Giáo viên không thông báo trong cuộc họp cha mẹ học sinh những điểm chưa tốt của học sinh.

C. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá học sinh.

Xem thêm:: Bộ 4 đề Toán lớp 2 nâng cao học kì 2 năm 2021 (Có đáp án)

D. Học sinh có quyền nêu ý kiến và được nhận sự hướng dẫn, giải thích của giáo viên, hiệu trưởng về kết quả đánh giá.

24. Theo Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì quy định nào dưới đây là đúng?

A. Nhiệm kì của Hiệu trưởng trường tiểu học là 3 năm và được quản lí một trường tiểu học không quá 3 nhiệm kì.

B. Nhiệm kì của Hiệu trưởng trường tiểu học là 5 năm và được quản lí một trường tiểu học không quá 3 nhiệm kì.

C. Nhiệm kì của Hiệu trưởng trường tiểu học là 3 năm và được quản lí một trường tiểu học không quá 2 nhiệm kì.

D. Nhiệm kì của Hiệu trưởng trường tiểu học là 5 năm và được quản lí một trường tiểu học không quá 2 nhiệm kì.

25. Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT bãi bỏ Khoản 3 Điều mấy của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT:

A. Điều 5

B. Điều 6

C. Điều 7

D. Điều 8

26. Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT bỏ hẳn mấy Điều của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT:

A. 3 Điều

B. 4 Điều

C. 5 Điều

D. 6 Điều

27. Theo quy định trong Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thành phần nào dưới đây không có trong Hội đồng trường tiểu học công lập:

A. Đại diện tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. Đại diện Công đoàn.

C. Ban Đại diện cha mẹ học sinh.

D. Đại diện tổ văn phòng.

28. Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT thay đổi cụm từ “đánh giá” thành “nhận xét” tại khoản 2 Điều mấy của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT:

A. Điều 5

B. Điều 4

C. Điều 3

D. Điều 2

29. Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT được ban hành vào:

A. Ngày 22 tháng 9 năm 2016

B. Ngày 06 tháng 9 năm 2016

C. Ngày 22 tháng 11 năm 2016

D. Ngày 06 tháng 11 năm 2016

30. Theo Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì người có quyền quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đối với trường tiểu học công lập là:

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

C. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

D. Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố.

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm):

Câu 1 (2,5 điểm):

Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT, học sinh được khen thưởng cuối năm học khi đủ các điều kiện nào?

Câu 2 (1,5 điểm):

Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT, học sinh được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học phải đạt các điều kiện nào?

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button