Đề thi

TOP 12 đề ôn thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh – Download.vn

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của đề kiểm tra tiếng anh lớp 4 dành cho bạn.

Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 gồm 12 đề thi Tiếng Anh, có đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để giao đề ôn tập học kì 1 cho học sinh của mình.

Với 12 đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 4, cũng giúp các em học sinh lớp 4 nắm được cấu trúc đề thi, luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn để đạt kết quả cao trong kỳ thi học kì 1 sắp tới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 – Đề 1

Trường Tiểu học B ………

Họ và tên:……………………………….

Lớp: 4. ……..

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ INăm học: …………

Môn: TIẾNG ANH – LỚP 4Thời gian làm bài 40 phút

Bài 1. Hãy quan sát kỹ bức tranh rồi điền chữ cái chỉ bức tranh đó (2,5 điểm).

A. rubber B. plane C. badminton

D. cooking E. watch TV F. Maths

Bài 2. Đọc đoạn văn sau và tích vào câu đúng (T) hoặc sai (F) (2,5 điểm)

It is Friday today. We are having a break. We are doing exercise in the school playground.

Phong is jumping. Linda and Mai are playing badminton. Nam and Tom are skipping.

Quan and Peter are playing basketball. We are having a lot of fun here.

TF1. We are doing exercise in the school gym.2. Phong is skipping.3. Linda and Peter are playing badminton.4. Nam and Tom are skipping.5. Quan and Peter are playing table tennis.

Bài 3. Đọc và nối (2,5 điểm)

1. Where are you from?A. I can play volleyball.2. What day is it today?B. I watched TV.3. What can you do?C. I’m from Japan.4. What’s he doing?D. It’s Wednesday.5. What did you do yesterday?E. He’s painting a mask.

Bài 4. Hãy sắp xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu có nghĩa (2,5 điểm).

1. in/ 4A/ I /Class/ am/.

2. you/ nationality/ What/ are/ ?

3. school/ I /at /yesterday/ was /.

4. What/ have/ you/ today/ subjects/ do/?

-5. like/ a /I / kite/ flying/.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Bài 1: 2,5 điểm.

Xem thêm:: Đáp án môn Lịch sử mã đề 312 thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Chọn đúng mỗi đáp án cho 0,5 điểm/ câu.

2. C 3. D 4. B 5. F 6. E

Bài 2: 2,5 điểm.

Tích đúng mỗi câu cho 0,5 điểm.

1. F 2. F 3. F 4. T 5. F

Bài 3: 2,5 điểm.

Xem thêm:: Đáp án môn Lịch sử mã đề 312 thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Chọn đúng mỗi đáp án cho 0,5 điểm/ câu.

1. C 2. D 3. A 4. E 5. B

Bài 4: 2,5 điểm.

Viết đúng thứ tự và chỉnh tả mỗi câu cho 0,5 điểm/ câu.

Viết sai chính tả 1, 2 lỗi trừ 50% số điểm mỗi câu.

Viết sai chính tả từ 3 trở lên không cho điểm.

1. I am in Class 4A.

2. What nationality are you?

3. I was at school yesterday.

4. What subjects do you have today?

5. I like flying a kite.

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 – Đề 2

THE FIRST TERM EXAM

Subject: English – Grade 4

Time allowed: 40 Minutes

Full name:……………………………………..

Class: …………………………………………

A. LISTENING

Question 1: Listen and match

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 2: Listen and number

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 3: Listen and tick ( √ )

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 4. Listen and tick. (1pt) Example 1.A

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 5: Listen and write the missing words (1pt)

1. What are you doing,Nam?

I’m reading …………………………

2. When’s your………………..Mr Robot?

Oh, dear! I don’t know.

3. Good morning, class. What day is it today,Mai?

It’s…………………………..

4. What lesson do you have today?

I have got Maths, Art, Science and ………………………

Xem thêm:: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bến Tre 2022

PART 2: READING AND WRITING

Questions 6: Look and read. Put the tick ( ) or cross ( X ) in the box

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 7: Look and read. Write YES or NO.

Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a library, a music room and a computer room. He loves his school.

1. His name is Alex …………………………………….

2. His school is small …………………………………….

3. His school is in Ha Noi …………………………………….

4. He loves his school …………………………………….

Question 8: Look at the pictures and write the words:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 9: Complete the passage:

Happy, England, friend, music club

This is my new……………. Her name is Linda. She is from ………………. She can sing many Vietnamese songs. In her free time, she goes to………………………… She is …………………there.

Question 10: Reaarrange the words to compete the sentences

1/ milk?/ you/ Do/ some/ want

2/ new/ This/ book./ is/ my

3/ out?/ I/ go/ May

4/ an/ This/ is/ eraser.

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 – Đề 3

I. Choose the odd one out.

1. A. morningB. VietnameseC. afternoonD. evening2. A. cookB. listenC. playD. were3. A. tomorrowB. SundayC. yesterdayD. today4. A. MondayB. TuesdayC. birthdayD. Friday5. A. paintedB. wentC. wasD. did

II. Choose the correct answer.

1. What do you like doing?

A. I want to drink milk.

B. I don’t like running.

C. I like playing chess.

2. What subjects does Lien have on Thursday?

A. She has Maths and English on Monday.

B. She has English and Art.

C. She likes English.

3. Where was Minh yesterday?

A. He went to his grandparent’s.

B. He will go the cinema.

C. He is in the library.

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 304 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

4. What nationality are Linda and Mina?

A. They are Vietnam.

B. They are English.

C. They are England.

5. When do you have English?

A. I don’t have English on Monday.

B. I like English very much.

C. I have English on Tuesday and Friday.

III. Read and match.

AB1. Are they reading comic books?A. He is in class 4A.2. Where are you from?B. No, they aren’t.3. What class is Tom in?C. It is the eighth of November.4. What is the date today?D. He can draw the picture.5. What can he do?E. I am from Vietnam.

IV. Put the words in order.

1. is/ your/ When/ birthday?

_________________________

2. They/ beach/ and/ danced/ sang/ the/ on/ .

_________________________

3. Linda/ Maths/ Monday/ Wednesday/ has/ on/ and/ ./

_________________________

4. Linh/ the/ homework/ does/ in/ his/ evening/ ./

_________________________

5. can/ Phong/ guitar/ the/ play/ ./

_________________________

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2021 – 2022

I. Choose the odd one out.

1 – B; 2 – D; 3 – B; 4 – C; 5 – A;

II. Choose the correct answer.

1 – C; 2 – B; 3 – A; 4 – B; 5 – C;

III. Read and match.

1 – B; 2 – E; 3 – A; 4 – C; 5 – D;

IV. Put the words in order.

1 – When is your birthday?

2 – They sang and danced on the beach.

3 – Linda has Maths on Monday and Wednesday.

4 – Linh does his homework in the evening.

5 – Phong can play the guitar.

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button