Đề thi

Top 6 Đề kiểm tra Toán lớp 6 Chương 2 Số học có đáp án, cực hay

Đánh giá bài viết

Để học tốt Toán lớp 6, phần dưới là Top 6 Đề kiểm tra Toán lớp 6 Chương 2 Số học có đáp án, cực hay gồm các đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết). Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra môn Toán lớp 6.

Mục lục Đề thi Toán lớp 6 Chương 2 Số học

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2

 • Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 2 (Đề 1)

 • Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 2 (Đề 2)

 • Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 2 (Đề 3)

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2

 • Đề kiểm tra 45 phút Toán lớp 6 Chương 2 có đáp án (Đề 1)

 • Đề kiểm tra 45 phút Toán lớp 6 Chương 2 có đáp án (Đề 2)

 • Đề kiểm tra 45 phút Toán lớp 6 Chương 2 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Số học

Bài 1. (3 điểm) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: -48 ; 48 ; 84 ; -84 ; 0 ; -32.

Bài 2. (4 điểm) Tìm x ∈ Z, biết :

a) x + 4 = -14 – 9

b) 3x = -14 + 2

c) 2| x | = 4 – (-8)

d) |x – 2| = 7

Bài 3. (3 điểm) Tìm các số nguyên x biết: x + 1 là ước của x + 32.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

-84 < -48 < -22 < 0 < 48 < 84

Bài 2.

a) x + 4 = – 14 – 9

x + 4 = – 23

x = – 23 – 4

x = – 27

b) 3x = – 14 + 2

3x = – 12

x = – 12 : 3

x = – 4

c) 2| x | = 4 – (- 8)

2| x | = 12

| x | = 6

x = 6 hoặc x = – 6

d) |x – 2| = 7

x – 2 = 7 hoặc x – 2 = – 7

x = 9 hoặc x = – 5

Bài 3.

x ∈ { 3 ; 1 ; 39 ; – 35 }

x + 32 = x + 1 + 31

x + 1 là ước của x + 32 ⇒ x + 32 ⋮ x + 1 ⇒ 31 ⋮ x + 1

⇒ x + 1 ⇒ { 1 ; – 1 ; 31 ; – 31 } ⇒ x ∈ { 0 ; – 2 ; 30 ; – 32 }

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Số học

Bài 1. (2 điểm) Tính

a) 49 + (11 – 25)

b) -8 + 5 . (-9)

c) 40 – (-7)2

d) | -15 + 21| – | 4 – 11|

Bài 2. (2 điểm) Tính tổng các số nguyên x, biết:

a) -3 < x < 2

b) -789 < x ≤ 789

Bài 3. (3 điểm) Tìm x ∈ Z, biết:

a) x + 9 = 2 – 17

b) x – 17 = (-11) . (-5)

c) |x – 5| = (-4)2

Bài 4. (3 điểm) Tìm các số nguyên x sao cho:

a) -7 là bội của x + 8

b) x – 2 là ước của 3x – 13

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1.

a) 35

b) -53

c) 40 – (-7)2 = 40 – 49 = -9

d)| -15 + 21| – | 4 – 11 | = | 6 | – | -7 | = 6 – 7 = -1

Bài 2.

a) -3 < x < 2 => x = -2 ; -1 ; 0 ; 1

Do đó tổng các số là : -2 + (-1) + 0 + 1 = -2

b) -789 < x ≤ 789

⇒ x = -788 ; -787; …. ; 787 ; 788 ; 789

⇒ Tổng các số là: ( -787 + 788 ) + ( -787 + 787 )+ … + 789 = 789

Bài 3.

a) x + 9 = 2 – 17

x + 9 = – 15

x = -15 – 9

x = -24

Vậy x = -24

b) x – 17 = (-11) . (-5)

x – 17 = 55

x = 17 + 55

x = 72

c)| x – 5 | = (-4)2

| x – 5 | = 16

x – 5 = 16 hoặc x – 5 = -16

x = 21 hoặc x = -11

Bài 4.

a) -7 là bội của x + 8. Nên x + 8 là ước của -7

x + 8 ∈ {1; -1; 7; -7}

x ∈ {-7; -9; -1; -15}

b) Ta có: 3x – 13 = 3x – 6 – 7 = 3 ( x – 2 ) – 7

Vì x – 2 là ước của 3x – 13 nên x – 2 là ước của 3(x – 2) – 7

Nên x – 2 là ước của 7 ⇒ x – 2 ∈ {1 ; -1 ; 7 ; -7}

x ∈ {3 ; 1 ; 9 ; -5}

Xem thêm đề thi Toán lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác:

 • Top 7 Đề kiểm tra Toán lớp 6 Chương 1 Số học có đáp án
 • Top 6 Đề kiểm tra Toán lớp 6 Chương 1 Hình học có đáp án
 • Top 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 1 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 có đáp án
 • Top 6 Đề kiểm tra Toán lớp 6 Chương 3 Số học có đáp án
 • Top 6 Đề kiểm tra Toán lớp 6 Chương 2 Hình học có đáp án
 • Top 4 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 có đáp án
 • Top 5 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 có đáp án

Mục lục Đề thi Toán 6 theo chương và học kì:

 • Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề thi Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề thi Toán 6 Học kì 2
 • Đề thi học sinh giỏi toán 6

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button