Đề thi

Bộ đề kiểm tra 1 tiết HKII môn tiếng Anh lớp 6 lần 1 – Download.vn

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 6 lần 2 dành cho bạn.

Xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK II môn tiếng Anh lớp 6 lần 1 được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác. Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK II môn tiếng Anh lớp 6 lần 1 có ma trận đề thi ở 4 mức độ kèm theo đáp án. Hy vọng đây là tài liệu bổ ích, giúp các bạn học sinh làm quen với cách ra đề , đồng thời qua đó quý thầy cô đánh giá được khả năng làm bài của học sinh để ra đề thi phù hợp.

Đề kiểm tra 1 tiết HKII môn tiếng Anh lớp 6 lần 1.

I.Ma trận đề thi

TopicDisplayInferenceProductionTotalLowHighI.ListeningTalk about wants and needsTalk about quantities and prices

Sentence: 8Mark: 2Percentage 20 %

Sentence: 4Mark: 1Sentence: 4Mark: 1Sentence: 8Mark: 2(20%)II.Language focus-carrot-canteen-Quantities-Yes/No question-There are + Ns-Quantifies: some-How much..?Sentence: 8Mark: 2Percentage 20%Sentence: 8Mark: 2Sentence: 8Mark: 2(20%)III.SpeakingAnswer the question: How, What?-Yes/No questionsComplete the dialogueSentence: 8Mark: 2Percentage 20%Sentence: 4Mark: 1Sentence: 4Mark: 1Sentence: 8Mark: 220%)IV. WritingMake a meaningful sentencesRewrite the following sentencesSentence: 8Mark: 2Percentage 20%Sentence:4Mark: 1Sentence: 4Mark: 1Sentence: 8Mark: 2(20%)V.ReadingDescribe the peopleTalk about habitual actionsSentence: 8Mark: 2Percentage 20%Sentence: 4Mark: 1Sentence: 4Mark: 1 TotalSentence: 40Mark: 10Percentage:100%Sentence: 16Mark: 4Sentence: 12Mark: 3Sentence: 8Mark: 2Sentence: 4Mark: 1Sentence: 40Mark: 10Percentage:100%

II. Đề bài.

I. LISTENING (2MS)

A. Listen twice and number the sentences (1m).

a. I want a hot drink –

b. what do you want? –

c. I’m cold .-

d. what’s the matter? –

B. Listen twice and complete the dialogue (1m).

Salesgirl: Can I (1)…………………… you?

Lan: Yes. I’d like a sandwich and a (2)…………………….of lemon juice, please

Salesgirl: Here you are.

Lan: Thanks. How (3)……………….are they?

Salesgirl: (4)…………………….… thousand five hundred dong. Thank you.

II. LANGUAGE KNOWLEDGE (2MS)

A. Which word has a different stress? (0.5 m)

1. A. potato B. tomato C. banana D. carrot

2. A. water B. canteen C. apple D. favorite

Xem thêm:: Đáp án chính thức từ Bộ 24 mã đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc

B. Choose the correct answers (1.5ms)

1. 5. “Would you like an orange?” – “No,…………”

A. I would B. She would C. I wouldn’t D. I’d like

2. I feel…………. I’d like some noodles.

A. thirsty B. full C. tired D. hungry

3. There is……….. water in the bottle .

A. any B. some C. many D. a

4. She wants ………… cooking oil.

A. a box of B. a dozen C. a bottle of D. a bottle

5………. there any apples?

A. Is B. Are C. Do D. Does

6. How much …….does he want? – Two hundred grams

A. the beef B. beefs C. beef D. some

III. SPEAKING (2MS)

A. Match the questions in column A with the answers in column B (1m).

AB

1. What color is his hair?

2. Are there any fruit?

3. How do you feel?

4. How much rice do you want?

Xem thêm:: Đề cương ôn tập học kỳ 2 hóa học lớp 8 – Loigiaihay.com

a. I am thirsty.

b. Two kilos.

c. It is gray.

d. Yes, there are some fruit.

B. Complete the dialogue (1m).

Huong: How do you (1)……………………………., Phong?

Phong: I’m thirsty.

Huong: What would you (2)……………………..?

Phong: I’d like a cold drink.

Huong: (3)………………………………you like some noodles?

Phong: No, thanks. I’m (4)…………………………….

IV.WRITING (2MS)

A. Put the words in the right order (1m)

1. would / bar/ like/ soap/ I/ a/ of/ please.

2. bananas / How/ she/ does/ many/ want /?

3. tea/ cup/ you/ Would/ of/ a/ like?

4. What / is / eraser / your / color /?

B. Rewrite the following sentences (1m)

1. Miss Huong’s eyes are brown.

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 FULL mã

Miss Huong has ______________________________________

2. Thoa has long black hair.

Thoa’s hair __________________________________________

3. He has a brown school bag.

His school bag _______________________________________

4. Mr. Quang is strong.

Mr. Quang is not _____________________________________

V. READING (2MS)

A.Read the passage and choose the correct answer (1m)

big an has and a

Binh is (1)……… actor. He is tall. He (2)………… black hair, a round face (3) ……… brown eyes. He has a (4)………… house and a very beautiful car.

B.Read the passage and answer the question (1m)

Quang is a student. He is tall and thin. He has short black hair. His eyes are brown. He has an oval face and thin lips. He often has breakfast at home. He is eating bread with eggs. He drinks a glass of milk after breakfast. He often has meat or fish with vegetables and potatoes or rice for lunch and dinner. His favorite drinks are orange juice and milk.

*Question:

1. Is Quang tall or short?

2. What color are his eyes?

3. Does he like orange juice?

4. What’s his favorite drinks?

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button