Đề thi

Đề kiểm tra 45 phút lớp 11 môn tiếng Anh có đáp án

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn tiếng anh dành cho bạn.

Video đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn tiếng anh

Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng Anh lớp 11

Đề kiểm tra 45 phút lớp 11 môn tiếng Anh có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 khác nhau là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 11, giúp các bạn ôn tập và làm bài thi 1 tiết lần 1 môn tiếng Anh 11 hiệu quả. Đề kiểm tra có đáp án đi kèm rất tiện lợi cho các bạn đối chiếu sau khi thử sức làm bài.

I. Chọn phương án tốt nhất để hoàn thành các câu sau.

Câu 1: I was delighted – the result of the final exam.

A to hear

B to be heard

C hearing

D hear

Câu 2: It was a(n) -situation when I finished meal in a restaurant and I found out I left my purse at home.

A constant

B expensive

C embarrassing

D loyal

Câu 3: Don’t let your brothers – the present.

A see

B to be seen

C to see

D seeing

Câu 4: My parents didn’t allow her daughter – out last night.

A go

B to go

C went

D going

Câu 5: It is – of you to share your food with me.

A calm

B generous

C clever

D modest

Câu 6: The “ – ” is often celebrated on people’s 25th wedding anniversaries.

A Golden Anniversary

B Diamond Anniversary

C Cotton Anniversary

D Silver Anniversary

Câu 7: My mother – to the grocery store on Sunday mornings.

A go

B goes

C had gone

D went

Câu 8: Your -is the aniversary of the date on which you were born.

Xem thêm:: Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 3 có đáp án – VietJack.com

A wedding

B birthday

C congratulations

D party

Câu 9: Over fifty – were invited to Mr. and Mrs. Brown’s wedding anniversary party.

A witnesses

B guests

C customers

D clients

Câu 10: While I – my room, my grandmother – my younger sister.

A tidied/ was teaching

B was tidying/ was teaching

C was tidying/ taught

D tidy/ teaches

Câu 11: Does Dr. Johnson mind -at home if his patients need his help?

A being called

B to call

C to be called

D calling

Câu 12: The plants want -daily.

A watering

B being watered

C to be watered

D to water

Câu 13: She wanted -home but the boss made her -until she finished -those contracts

A to go/ stay/ typing

B to go/ staying/ type

C go/ stay/ typing

D to go/ to stay/ to type

Câu 14: Please don’t – . Everything will be all right.

A make mistakes

B make sure

C make it

D make a fuss

Câu 15: If you only care about your interests and feelings, you are very -.

A loyal

B friendly

C selfish

D happy

Xem thêm:: Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 9 học kì 1 – Download.vn

Câu 16: Could you tell me some of your personal – in life?

A packages

B complaints

C cottages

D experiences

Câu 17: “He got quite a lot of nice presents from his family, and one of them was a beautiful big drum.”

The word “presents” in this sentence can be replaced by -.

A things

B gifts

C sweets

D books

Câu 18: He was watched – my briefcase.

A open

B to open

C being open

D opening

Câu 19: In spite of many changes in her life, she always remains -to her political principles

A selfish

B unselfishness

C sympathy

D loyal

Câu 20: When we – home, our parents – out for lunch.

A arrived/ had gone

B arrived/ went

C had arrived/ went

D arrived/ have gone

II. Chọn MỘT từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với những từ còn lại.

Câu 21: A eager B golden C idol D affair Câu 22: A together B celebrate C experience D embarrass

III. Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành đoạn văn sau.

Linda is seven years old today, and her parents hold a (23)- for her. On the table there is a birthday (24) – which there are seven colourful (25) -sitting in the middle of the cake. People sing “Happy birthday” to Linda. When they finish singing, she blows (26) – the candles on the cake then she cuts the cake to serve the guests. After that, she happily opens her birthday cards and (27)-that her relatives and friends give her.

Câu 23: A birthday party

B house-warming party

C farewell party D wedding pary Câu 24: A bread B caddy C sandwich D cake Câu 25: A gifts B rings C candles D flowers Câu 26: A off B over C out D down Câu 27: A presents B complaints C parents D helicopters

VI. Chọn câu hoàn chỉnh nhất trong số các phương án đã cho.

Câu 28: while/ I/ open/ letter/ telephone/ ring

A While I had opened the letter, the telephone rang

B While I was opening the letter, the telephone rang

C While I opened the letter, the telephone rang

D While I was opening the letter, the telephone was rung

Câu 29: they/ invite/ stay/ in Florida

Xem thêm:: Cách hack đáp án đề thi, bài tập online trên Azota – Tudiengia.com

A They invited me stay with them in Florida.

B They invited me staying with them in Florida.

C They invited to stay with them in Florida.

D They invited me to stay with them in Florida.

V. Chọn MỘT từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại

Câu 30: A children B church C change D machine Câu 31: A monitor B month C monkey D money Câu 32: A husband B hold C happy D hour

VI. Hãy xác định một lỗi sai trong số các từ/cụm từ được gạch dưới chân ở mỗi câu sau.

Câu 33: I expected (A) to admit (B) to the (C) school, but I wasn’t (D).

Câu 34: After she buys (A) herself (B) a (C) new motorbike, she sold (D) her old one.

Câu 35: She said the (A) letter was personal (B) and wouldn’t (C) let me to read (D) it

VII. Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho 5 câu sau.

MISSING THE TRAIN

The train I was travelling on was already half an hour late. I had arranged to arrive in Vienna at 7.15 in time to catch the 7.25 train to Paris, but there was no hope of that now. I explained the situations to the ticket collector who advised me to get off two stops before Vienna Central Station and take a taxi. When the time came, he even helped me with my luggage. He wished me good luck as I jumped off, and a few minutes late I was racing towards the centre of the city in a taxi. It was almost 7.25 when we stopped outside the station, paid the driver quickly, seized my bags and hurried inside. “Paris train?” was all I had time to say to the first official I saw. You could imagine my disappointment when he pointed to a train that was just moving out of the station at great speed!

Câu 36: What does the word “seized” in this passage mean?

A. left

B. threw

C. took

D. dragged

Câu 37: Who helped the writer with his luggage?

A. the taxi driver

B. the train driver

C. the ticket collector

D. a passenger

Câu 38: Which of the following sentences is NOT true?

A The writer got off the train before reaching Vienna Centre Station.

B The writer wanted to catch the 7.25 train to Paris.

C The train the writer was travelling to Vienna was thity minutes late.

D Finally, the writer caught the train to Paris at 7.25.

Câu 39: How did the writer arrive at Vienna Centre Station?

A. by train

B. by bus

C. by car

D. by taxi

Câu 40: What time had the writer arranged to arrive in Vienna?

A. at 7.30

B. at 7.00

C. at 7.15

D at 7.25

ĐÁP ÁN

1 – A 2 – C 3 – A 4 – B 5 – B 6 – D 7 – B 8 – B 9 – B 10 – B 11 – A 12 – C 13 – A 14 – D 15 – C 16 – D 17 – B 18 – B 19 – A 20 – A 21 – D 22 – B 23 -A 24 – D 24 – C 26 – C 27 – A 28 – A 29 – D 30 – D 31 – A 32 – D 33 – D 34 – A 35 – C 35 – C 37 – C 38 – C 39 – D 40 – C

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lần 1 học kì 2 lớp 11 có đáp án. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,… được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button