Đề thi

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 8 – Chương 2 – loga.vn

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của đề kiểm tra 1 tiết hóa 8 chương 2 dành cho bạn.

Trang PAGE * MERGEFORMAT 5/ NUMPAGES * MERGEFORMAT 5

HÓA 8 – LẦN 2- CHƯƠNG 2

Kiểm tra 1 tiết lần 2 – Hóa 8

Họ và tên:…………………..

Lớp: 8/…KIỂM TRA MÔN HÓA LỚP 8

Chương 2: Phản ứng hóa học

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (4đ)

Câu 1: Cho công thức hóa học R2O3. Biết phân tử khối R2O3=160. R là nguyên tố hóa học nào sau đây?

Fe B. Cu C. Al D. Zn

Câu 2: Công thức hóa học nào sau đây là sai?

FeO B. NaO C. CuSO4 D. AlCl3

Câu 3: Trong các phản ứng hóa học, các chất tham gia và sản phẩm phải chứa cùng:

Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.

Số nguyên tử trong mỗi chất.

Số phân tử của mỗi chất.

Số nguyên tố tạo ra chất.

Câu 4: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lý?

Khi nấu canh cua, gạch cua nổi lên trên.

Sự kết tinh của muối ăn.

Về mùa hè, thức ăn thường bị thiu.

Bình thường lòng trắng trứng ở trắng trứng ở trạng thái lỏng, khi đun nóng nó lại đông tụ lại.

Đun quá lửa, mở sẽ khét.

A,B,E B. A,B,D C. A,B,C,D D. B,C,D

Câu 5 : Khi quan sát một hiện tượng, dựa vào đâu em có thể dự đoán được đó là hiện tượng hóa học, trong đó có phản ứng hóa học xảy ra ?

Xem thêm:: Ma trận đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2022 – The IELTS Workshop

Nhiệt độ phản ứng.

Tốc độ phản ứng.

Chất mới sinh ra.

Cả A, B, C đều đúng.

Câu 6 : Cho phản ứng hóa học sau:

Zn + HCl  ZnCl2 + H2

Tỉ lệ số nguyên tử Zn và số phân tử HCl là:

1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 2:2

Câu 7: Cho công thức hóa học Ca(II) và Oxi. Vậy công thức hóa học đúng là:

Ca2O B. CaO C. CaO2 D. Ca2O2

Câu 8: Cho 4 gam khí H2 tác dụng hết 32g khí Oxi thì tạo thành bao nhiêu gam hơi nước?

9 gam B. 18 gam C. 27 gam D. 36 gam

Câu 9: Cho phản ứng hóa học sau: 4Al + 3O2  2Al2O3 . Chất tham gia phản ứng là:

Al, Al2O3 B. Al2O3, O2 C. Al, O2 D. Al2O3

Câu 10: Cho phản ứng hóa học sau: 4Al + 3O2  2Al2O3 . Sản phẩm là:

Al, Al2O3 B. Al2O3, O2 C. Al, O2 D. Al2O3

Câu 11: Phân tử khối của Na2SO4 là:

119g B. 142g C. 71g D. 96g

Câu 12: Khẳng định sau đây gồm 2 ý:

Ý 1: Trong phản ứng hóa học, chỉ phân tử biến đổi còn các nguyên tử giữ nguyên.

Ý 2: Nên tổng khối lượng các chất được bảo toàn.

Ý 1 đúng, ý 2 sai.

Ý 1 sai, ý 2 đúng.

Cả 2 ý đều đúng, nhưng ý 1 không giải thích cho ý 2.

Cả 2 ý đều đúng, nhưng ý 1 giải thích cho ý 2.

Câu 13: Cho phương trình phản ứng: A  B + C + D . Công thức khối lượng nào sau đây là đúng?

Xem thêm:: Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 tiếng Anh lớp 12 năm 2019 – 2020 – Thư viện

mA + mB = mC + mD C. mA = mB + mC + mD

mA + mB + mC = mD D. mB = mA + mC + mD

Câu 14: Vành xe đạp bằng sắt bị phủ một lớp gỉ là chất màu nâu đỏ

Hiện tượng vật lý

Hiện tượng hóa học

Cả A, B đúng

Cả A, B sai

Câu 15: Phương trình hóa học dùng để

Biểu diễn phản ứng hóa học bằng chữ.

Biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học bằng công thức hoá học.

Biểu diễn sự biến đổi của từng chất riêng rẽ.

Biểu diễn sự biến đổi của các nguyên tử trong phân tử.

Câu 16: Cho sơ đồ phản ứng sau: Fe(OH)y + H2SO4  Fex(S04)y + H2O (x#y) Chỉ số thích hợp lần lượt của x và y là:

1 và 2 B. 2 và 3 C. 3 và 4 D. 2 và 4

Câu 17: Khái niệm nào sau đây khác loại:

Hiện tượng vật lý

Hiện tượng hóa học

Hóa trị

Hiện tượng bay hơi

Câu 18: Cho PƯHH: 2HCl + CaCO3  CaCl2 + H2O + CO2

Đúng

Sai

Thiếu

Thừa

Câu 19: Cho PTPƯ: a Al + b HCl  c AlCl3 + d H2

Các hệ số a, b, c, d nhận các giá trị lần lượt là:

Xem thêm:: Viên Sáng Mắt Hải Thượng Vương hỗ trợ tăng cường thị lực (60 viên)

2, 6, 2, 3

2, 6, 3, 2

2, 6, 3, 3

6, 2, 2, 3

Câu 20: Chọn PTHH sau có tỉ lệ số nguyên tử, phân tử đúng: 2:6:2:3

A. Fe + O2  Fe3O2

B. Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O

C. 2Al + 6HCl  AlCl3 + 3H2

D. 2H2 + O2  2H2O

Phần II. Tự luận (6đ)

Câu 1 (2đ): a) Định nghĩa phản ứng hóa học? Viết 1 phương trình hóa học minh họa

b) Phát biểu “định luật bảo toàn khối lượng” và minh họa bằng công thức?

Câu 2 (1đ): Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

Fe2O3 + CO  Fe + CO2

Al + HCl  AlCl + H2

BaCl2 + H2SO4  BaSO4 + HCl

Na2CO3 + HCl  NaCl + H2O + CO2

Câu 3 (1đ): Hãy chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp đặt vào những chỗ có “?” trong các phương trình hóa học sau:

a) ? Cu + ? → 2CuO

b) CaO + ? HNO3 → Ca(NO3)2 + ?

Câu 4 (2đ): Cho 65g kim loại kẽm (Zn) tác dụng với axit clohiđric (HCl) thu được 136g muối kẽm clorua (ZnCl2) và 2g khí hiđro (H2)

Lập phương trình hóa học của phản ứng.

Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử giữa các chất trong phản ứng.

Tính khối lượng axit clohiđric (HCl) đã dùng.

-HẾT-

BÀI LÀM PHẦN TỰ LUẬN

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button