Đề thi

Trắc nghiệm ngữ văn 7: bài Thành ngữ | Tech12h

Đánh giá bài viết

Câu 1: Thành ngữ nào sau đây có nghĩa là ý tưởng viển vông, thiếu thực tế, thiếu tính khả thi?

 • A. Đẽo cày giữa đường.
 • B. Thầy bói xem voi.
 • C. Ếch ngồi đáy giếng.
 • D. Đeo nhạc cho mèo.

Câu 2: Xác định vai trò ngữ pháp của thành ngữ trong câu “Mẹ đã phải một nắng hai sương vì chúng con”.

 • A. Chủ ngữ
 • B. Vị ngữ
 • C. Bổ ngữ
 • D. Trạng ngữ

Câu 3: Thành ngữ là gì?

 • A. Thành ngữ là loại từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh
 • B. Những câu đúc rút kinh nghiệm sống của nhân dân ta
 • C. Những câu hát thể hiện tình cảm, thái độ của nhân dân
 • D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4: Thành ngữ khác với tục ngữ ở điểm nào?

 • A. Một bên là đơn vị lời nói, một bên là đơn vị tác phẩm.
 • B. Trong cấu tạo từ có yếu tố “ngữ”.
 • C. Biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.
 • D. Do từ cấu tạo nên.

Câu 5: Câu nào dưới đây không phải thành ngữ?

 • A. Vắt cổ chày ra nước
 • B. Chó ăn đá, gà ăn sỏi
 • C. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống
 • D. Lanh chanh như hành không muối

Câu 6: Trong những dòng sau đây, dòng nào không phải là thành ngữ?

 • A. Một nắng hai sương.
 • B. Học ăn, học nói, học gói, học mở.
 • C. Lời ăn tiếng nói.
 • D. No cơm ấm cật.

Câu 7: Thành ngữ có thể đóng vai trò gì trong câu?

 • A. Chủ ngữ
 • B. Vị ngữ
 • C. Phụ ngữ
 • D. Cả A và B

Câu 8: Thành ngữ nào sau đây có ý nghĩa “ý tưởng viển vông, thiếu thực tế thiếu tính khả thi”?

 • A. Đeo nhạc cho mèo
 • B. Đẽo cày giữa đường
 • C. Ếch ngồi đáy giếng
 • D. Thầy bói xem voi

Câu 9: Dòng nào dưới đây không phải là thành ngữ?

 • A. Nhai (Ăn) kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa.
 • B. Lanh chanh như hành không muối.
 • C. Nhà rách vách nát.
 • D. Ếch ngồi đáy giếng.

Câu 10: Xác định vai trò ngữ pháp của thành ngữ trong câu:

Thằng ấy chuột chạy cùng sào rồi!

 • A. Trạng ngữ.
 • B. Bổ ngữ.
 • C. Chủ ngữ.
 • D. Vị ngữ.

Câu 11: Trong những dòng sau đây, dòng nào không phải là thành ngữ?

 • A. Vắt cổ chày ra nước.
 • B. Chó ăn đá, gà ăn sỏi.
 • C. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.
 • D. Lanh chanh như hành không muối

Câu 12: Dòng nào thể hiện đủ và đúng vai trò ngữ pháp của thành ngữ trong câu?

 • A. Thành ngữ chỉ có thể làm vị ngữ trong câu.
 • B. Thành ngữ có thể làm chủ ngữ, vị ngữ trong câu hay làm phụ ngữ trong cụm danh từ, động từ…
 • C. Thành ngữ luôn luôn đảm nhận vai trò chủ ngữ trong câu.
 • D. Thành ngữ chỉ có thể làm phụ ngữ trong cụm danh từ, động từ, tính từ…

Câu 13: Thành ngữ trong câu “Mẹ đã phải một nắng hai sương vì chúng con.” giữ vai trò gì ?

 • A. Vị ngữ.
 • B. Bổ ngữ.
 • C. Chủ ngữ.
 • D. Trạng ngữ.
Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button