Đề thi

Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2022 (24 mã đề) – Bnews.vn

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn toán dành cho bạn.

Môn Toán với thời gian làm bài 90 phút bắt đầu lúc 14h30, ngày 7/7/2022.

Gợi ý đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2022 (24 mã đề)

Mã đề: 101

1.A2.B3.D4.C5.B6.C7.C8.C9.B10.A11.C12.D13.D14.C15.B16.C17.B18.C19.D20.B21.A22.B23.C24.C25.C26.B27.A28.D29.D30.C31.A32.B33.B34.D35.C36.D37.D38.D39.B40.B41.D42.D43.B44.C45.B46.D47.D48.D49.B50.C

Mã đề: 102

1.D2.B3.B4.A5.D6.D7.D8.A9.B10.D11.C12.C13.B14.B15.B16.A17.C18.A19.B20.B21.D22.B23.C24.C25.C26.B27.C28.A29.C30.B31.A32.D33.C34.C35.D36.D37.A38.D39.C40.B41.A42.D43.A44.C45.A46.A47.A48.D49.A50.D

Mã đề: 103

1.B2.A3.B4.D5.D6.C7.B8.D9.A10.C11.B12.B13.B14.D15.D16.B17.A18.C19.D20.C21.A22.B23.B24.B25.C26.D27.D28.C29.C30.C31.D32.A33.D34.A35.A36.C37.B38.A39.D40.A41.D42.A43.A44.A45.B46.D47.D48.A49.B50.A

Mã đề: 104

1.A2.C3.B4.B5.B6.D7.B8.C9.B10.D11.C12.D13.A14.D15.C16.A17.A18.D19.D20.C21.D22.D23.A24.A25.C26.D27.C28.C29.A30.A31.D32.D33.D34.A35.D36.A37.C38.C39.D40.D41.C42.A43.C44.C45.A46.A47.C48.A49.C50.C

Xem thêm:: Đáp án môn Lịch Sử thi THPT Quốc Gia 2021 mã đề 324 mới nhất

Mã đề: 105

1.B2.D3.D4.A5.B6.D7.B8.B9.A10.C11.B12.C13.C14.B15.B16.C17.B18.D19.B20.A21.C22.D23.C24.D25.C26.C27.C28.B29.C30.D31.B32.D33.A34.B35.A36.D37.A38.A39.D40.A41.D42.C43.D44.C45.D46.C47.C48.D49.A50.A

Mã đề: 106

1.B2.B3.D4.B5.D6.A7.C8.B9.D10.D11.A12.D13.C14.D15.D16.A17.B18.A19.C20.B21.D22.C23.A24.B25.D26.A27.C28.C29.C30.A31.A32.B33.C34.B35.A36.C37.B38.B39.C40.A41.C42.A43.B44.A45.B46.A47.C48.A49.C50.C

Mã đề: 107

1.D2.D3.D4.B5.B6.D7.A8.D9.D10.A11.C12.A13.A14.C15.C16.A17.A18.D19.C20.C21.D22.B23.A24.D25.B26.B27.B28.A29.B30.A31.B32.A33.A34.B35.A36.B37.D38.B39.B40.A41.B42.D43.A44.A45.D46.D47.A48.B49.D50.D

Mã đề: 108

1.A2.D3.B4.A5.C6.D7.A8.D9.A10.B11.A12.C13.A14.B15.C16.A17.D18.A19.B20.C21.C22.B23.C24.B25.B26.B27.D28.B29.D30.C31.B32.D33.B34.B35.C36.D37.A38.A39.C40.D41.D42.D43.A44.D45.C46.C47.D48.D49.C50.C

Mã đề: 109

1.C2.B3.D4.B5.B6.B7.C8.A9.D10.A11.A12.B13.A14.B15.A16.D17.A18.D19.B20.B21.C22.A23.C24.B25.A26.D27.B28.D29.D30.C31.A32.C33.A34.A35.A36.C37.C38.C39.A40.C41.B42.B43.D44.B45.C46.A47.C48.B49.D50.C

Mã đề: 110

1.C2.C3.D4.B5.A6.B7.C8.A9.D10.B11.D12.A13.B14.B15.D16.D17.A18.C19.C20.B21.C22.B23.A24.C25.B26.A27.A28.A29.B30.C31.A32.B33.B34.A35.B36.C37.A38.A39.A40.B41.C42.C43.A44.B45.C46.C47.B48.A49.C50.A

Mã đề: 111

1.A2.B3.B4.A5.D6.A7.D8.D9.C10.C11.A12.D13.A14.C15.B16.B17.C18.C19.B20.D21.B22.D23.C24.A25.A26.C27.B28.D29.A30.B31.D32.D33.A34.C35.B36.A37.D38.A39.D40.D41.C42.C43.B44.D45.C46.B47.B48.C49.D50.C

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 309 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Mã đề: 112

1.A2.B3.B4.A5.D6.A7.D8.D9.C10.C11.A12.D13.A14.C15.B16.B17.C18.C19.B20.D21.B22.D23.C24.A25.A26.C27.B28.D29.A30.B31.D32.D33.A34.C35.B36.A37.D38.A39.D40.D41.C42.C43.B44.D45.C46.B47.B48.C49.D50.C

Mã đề: 113

1.C2.D3.B4.B5.C6.C7.C8.D9.A10.C11.B12.D13.C14.D15.D16.D17.B18.D19.D20.C21.D22.D23.B24.C25.A26.B27.D28.B29.C30.B31.D32.C33.A34.B35.A36.A37.D38.B39.C40.D41.D42.B43.C44.B45.C46.C47.D48.C49.B50.B

Mã đề: 114

1.A2.D3.D4.C5.D6.B7.C8.A9.C10.B11.C12.C13.D14.D15.C16.C17.C18.B19.B20.B21.A22.B23.A24.B25.D26.A27.A28.D29.D30.B31.A32.D33.C34.B35.A36.C37.D38.D39.A40.D41.A42.C43.A44.C45.D46.A47.B48.C49.B50.C

Mã đề: 115

1.D2.C3.C4.B5.A6.A7.C8.B9.D10.A11.D12.D13.B14.A15.D16.A17.C18.D19.D20.B21.B22.C23.D24.D25.A26.A27.C28.D29.D30.B31.D32.C33.A34.D35.B36.A37.B38.C39.B40.B41.A42.B43.D44.B45.C46.A47.B48.A49.C50.C

Mã đề: 116

1.A2.D3.B4.C5.D6.C7.C8.B9.A10.B11.D12.D13.D14.C15.C16.A17.D18.B19.A20.B21.A22.A23.A24.D25.D26.C27.A28.C29.A30.C31.C32.D33.D34.D35.A36.D37.A38.D39.C40.A41.C42.A43.A44.C45.D46.C47.C48.C49.C50.D

Mã đề: 117

1.A2.C3.C4.A5.A6.D7.A8.B9.C10.C11.C12.A13.A14.D15.A16.B17.D18.A19.B20.C21.C22.D23.B24.C25.C26.B27.A28.B29.D30.B31.C32.D33.D34.A35.B36.D37.A38.B39.D40.A41.D42.D43.D44.C45.A46.C47.B48.C49.B50.A

Xem thêm:: Đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 10 – Có đáp án – loga.vn

Mã đề: 118

1.D2.A3.C4.B5.B6.A7.C8.D9.D10.A11.B12.B13.D14.A15.C16.D17.C18.D19.B20.B21.D22.C23.C24.B25.A26.D27.D28.A29.C30.A31.B32.C33.C34.C35.B36.C37.B38.B39.C40.B41.D42.D43.D44.C45.A46.B47.A48.D49.D50.B

Mã đề: 119

1.B2.D3.D4.A5.C6.D7.A8.A9.A10.C11.A12.D13.A14.D15.D16.C17.A18.B19.A20.B21.B22.C23.D24.D25.D26.C27.A28.A29.B30.D31.D32.A33.B34.B35.D36.B37.A38.B39.B40.B41.D42.A43.B44.B45.D46.B47.D48.A49.B50.A

Mã đề: 120

1.B2.A3.B4.A5.B6.D7.A8.B9.A10.C11.C12.B13.B14.D15.D16.D17.B18.C19.B20.D21.D22.C23.B24.C25.A26.C27.D28.D29.A30.B31.A32.A33.D34.B35.B36.A37.B38.C39.D40.C41.C42.C43.A44.D45.D46.A47.C48.D49.A50.C

Mã đề: 121

1.A2.D3.B4.A5.A6.B7.C8.B9.D10.C11.B12.A13.C14.D15.A16.C17.B18.C19.D20.A21.A22.D23.B24.C25.C26.A27.A28.A29.C30.B31.C32.B33.B34.C35.B36.D37.D38.B39.B40.A41.C42.D43.D44.D45.C46.D47.C48.D49.A50.A

Mã đề: 122

1.D2.A3.D4.D5.B6.D7.A8.A9.A10.D11.C12.A13.C14.A15.A16.A17.B18.B19.B20.C21.B22.C23.B24.C25.A26.C27.A28.A29.B30.B31.B32.C33.A34.B35.A36.C37.B38.B39.C40.C41.B42.C43.A44.B45.C46.C47.A48.B49.C50.C

Mã đề: 123

1.D2.B3.A4.C5.D6.D7.B8.D9.D10.B11.D12.A13.C14.C15.A16.A17.B18.D19.D20.A21.B22.C23.A24.D25.B26.D27.B28.A29.C30.C31.D32.D33.A34.A35.B36.B37.C38.C39.A40.B41.B42.C43.C44.C45.A46.A47.B48.C49.B50.C

Mã đề: 124

1.A2.C3.B4.A5.B6.A7.D8.D9.B10.D11.D12.B13.A14.C15.B16.B17.D18.D19.A20.C21.A22.B23.C24.D25.A26.A27.A28.C29.C30.B31.A32.C33.A34.C35.D36.A37.D38.C39.D40.B41.C42.D43.D44.C45.C46.D47.D48.B49.B50.C

>>> Đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT 2022 mới nhất

>>> Các mốc thời gian quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button