Đề thi

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Yên 2022

Đánh giá bài viết

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Phú Yên năm học 2022 – 2023 nhanh nhất cùng đáp án chi tiết. Mời các bạn xem ngay dưới đây.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Yên 2022

Đáp án

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án1B11A21C31A2C12A22A32D3B13C23A4D14A24A5documentary15D25C6voluntary16B26C7selection17B27D8unfairly18D28B9A19D29C10B20C30B

33. It’s the first time I have (ever) sung in front of such an excited audience

34. What’s the shortest way to the airport.

35. He seems not to know how to swim./He may not know how to swim.

36. Her brother told us that she would come to our house when she had finished her homework.

Đề thi

Đề thi và đáp án môn Anh kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Phú Yên sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Anh Phú Yên các năm trước bên dưới:

Xem thêm thông tin:

  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2022
  • Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Phú Yên
  • Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 tỉnh Phú Yên
  • Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Phú Yên
  • Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn Phú Yên

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Yên năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Yên 2021

Đáp án đề Anh VÀO 10 Phú Yên 2021CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a1C9C17C25D2C10A18C26B3B11A19D27A4A12D20B28D5badly13B21C29B6unpolluted14B22B30A7pleasure15A23A31D8catching16D24B32C

VII. Rewrite each of the following sentences in another way so that it means the same as the sentence printed before. (2 points)

33. The weather was bad, so they didn’t have a nice picnic by the sea.

Because the weather was bad, they didn’t have a nice picnic by the sea.

34. I have never stayed at a worse hotel than this.

This hotel is the worst hotel I’ve ever stayed at.

35. Jane is the president of the club.

The girl who is the president of the club is Jane.

36. Driving on the left is difficult for me.

It’s difficult for me to drive on the left..

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 11/6/2021, vì vậy đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Phú Yên 2021 chính thức sẽ được cập nhật ngay lập tức khi kết thúc thời gian thi.

Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Phú Yên cùng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Phú Yên qua các năm để đưa ra các lựa chọn nguyện vọng thật đúng đắn.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Phú Yên các năm trước

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 môn Anh Phú Yên

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Phú Yên 2020

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh 2019 Phú Yên

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Phú Yên 2019

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh Phú Yên 2018

ll. Complete each sentence with the appropriate form of the word in brackers.

5. The house is _____________decorated. (attraction)

6. It is _____________to call somebody at night. (convenience)

7. Most of the houses will be_____________ by solar energy soon. (hot)

8. Good _____________ were the key to success. (prepare)

III. Choose the word/phrase (A,B,C or D ) that best fits the space in each sentence. (3 point)

9. Lan is very tired. _____________ she has to finish her assignments before going to bed.

A. Although B. So C. However D. Therefore

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Phú Yên 2018

Trên đây là nội dung đáp án đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Phú Yên năm 2022 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này.

Xem ngay: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button