Đề thi

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Đề thi và đáp án môn Sinh học – UEF

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Dap an de thi sinh thpt quoc gia 2019 dành cho bạn.

Video Dap an de thi sinh thpt quoc gia 2019
81. A 82. B 83. A 84. C 85. A 86. A 87. D 88. D 89. D 90. B 91. C 92. D 93. C 94. B 95. A 96. C 97. B 98. B 99. D 100. A 101. D 102. B 103. B 104. D 105. D 106. A 107. C 108. D 109. A 110. B 111. C 112. A 113. A 114. C 115. C 116. B 117. A 118. C 119. B 120. B

Mã đề 202

81.D 82.A 83.B 84.C 85.A 86.B 87.B 88.B 89.C 90.B 91.C 92.B 93.D 94.A 95.B 96.A 97.A 98.B 99.D 100C 101.D 102.B 103.C 104.A 105.C 106.A 107.C 108.D 109.C 110.D 111.B 112.A 113.D 114.C 115.D 116.A 117.D 118.C 119.A 120.D

Mã đề 203

81.D 82.B 83.A 84.D 85.C 86.D 87.B 88.B 89.B 90.D 91.B 92.C 93.B 94.D 95.A 96.B 97.A 98.C 99.B 100.C 101.C 102.D 103.C 104.A 105.C 106.C 107.B 108.D 109.A 110.B 111.D 112.D 113.C 114.D 115.B 116.C 117.B 118.C 119.B 120.B

Mã đề 204

81.B 82.B 83.A 84.D 85.C 86.C 87.C 88.A 89.A 90.A 91.B 92.A 93.C 94.A 95.B 96.D 97.B 98.B 99.A 100.B 101.A 102.A 103.D 104.B 105.C 106.B 107.D 108.C 109.C 110.C 111.D 112.C 113.D 114.C 115.D 116.A 117.D 118.B 119.B 120.D

Mã đề 205

81. D 82. D 83. A 84. B 85. A 86. C 87. C 88. B 89. A 90. C 91. B 92. C 93. D 94. A 95. C 96. D 97. D 98. A 99. A 100. A 101. C 102. A 103. B 104. D 105. C 106. C 107. A 108. C 109. C 110. D 111. D 112. C 113. A 114. D 115. C 116. D 117. C 118. A 119. A 120. A

Mã đề 206

81.D 82.C 83.C 84.D 85.B 86.D 87.D 88.D 89.D 90.A 91.C 92.D 93.C 94.C 95.B 96.A 97.B 98.C 99.D 100C 101.A 102.A 103.D 104.C 105.D 106.B 107.B 108.B 109.A 110.A 111.A 112.B 113.C 114.B 115.A 116.A 117.A 118.B 119.A 120.C

Mã đề 207

81.A 82.B 83.C 84.C 85.A 86.D 87.A 88.A 89.A 90.D 91.A 92.B 93.B 94.D 95.B 96.D 97.D 98.D 99.C 100C 101.A 102.C 103.A 104.D 105.A 106.C 107.C 108.A 109.D 110.C 111.A 112.A 113.C 114.D 115.A 116.A 117.D 118.D 119.A 120.C

Mã đề 208

81.D 82.D 83.B 84.B 85.C 86.C 87.B 88.B 89.D 90.B 91.B 92.A 93.B 94.C 95.C 96.C 97.A 98.D 99.C 100A 101A. 102.A 103.C 104.C 105.D 106.C 107.C 108.D 109.D 110.A 111.C 112.A 113.D 114.C 115.B 116.A 117.A 118.A 119.B 120.C

Mã đề 209

81.B 82.C 83.C 84.D 85.A 86.A 87.D 88.B 89.B 90.A 91.A 92.C 93.D 94.A 95.B 96.D 97.C 98.B 99.D 100B 101.C 102.D 103.D 104.A 105.A 106.A 107.D 108.D 109.B 110.C 111.A 112.A 113.C 114.D 115.D 116.C 117.D 118.C 119.C 120.B Mã đề 210 81.D 82.C 83.B 84.A 85.D 86.C 87.A 88.D 89.D 90.C 91.A 92.A 93.C 94.C 95.B 96.C 97.C 98.C 99.A 100B 101.A 102.B 103.D 104.B 105.B 106.B 107.D 108.A 109.D 110.A 111.A 112.B 113.A 114.D 115.B 116.A 117.A 118.B 119.B 120.A Mã đề 211 81. A 82. A 83. B 84. A 85. B 86. C 87. A 88. B 89. A 90. C 91. A 92. B 93. B 94. D 95. B 96. B 97. A 98. A 99. B 100. C 101. D 102. A 103. A 104. C 105. C 106. D 107. B 108. D 109. D 110. C 111. C 112. A 113. B 114. D 115. C 116. B 117. C 118. A 119. A 120. D Mã đề 212 81.B 82.A 83.C 84.A 85.B 86.C 87.C 88.B 89.B 90.C 91.A 92.A 93.D 94.C 95.D 96.B 97.A 98.A 99.D 100.C 101.D 102.B 103.B 104.C 105.D 106.A 107.C 108.A 109.D 110.A 111.C 112.D 113.A 114.C 115.A 116.D 117.B 118.D 119.C 120.C Mã đề 213 81.C 82.A 83.B 84.D 85.B 86.B 87.B 88.A 89.A 90.C 91.A 92.B 93.C 94.D 95.B 96.B 97.C 98.D 99.C 100.C 101.D 102.A 103.B 104.B 105.A 106.C 107.D 108.A 109.A 110.A 111.D 112.C 113.A 114.C 115.B 116.C 117.C 118.C 119.A 120.D Mã đề 214 81.C 82.D 83.B 84.C 85.A 86.D 87.A 88.A 89.B 90.C 91.C 92.D 93.D 94.A 95.B 96.A 97.B 98.B 99.A 100D 101.D 102.A 103.B 104.D 105.A 106.B 107.A 108.A 109.D 110.B 111.B 112.A 113.D 114.A 115.D 116.D 117.B 118.A 119.A 120.D Mã đề 215 81.D 82.C 83.B 84.B 85.D 86.B 87.A 88.A 89.C 90.A 91.C 92.B 93.A 94.D 95.C 96.B 97.D 98.A 99.B 100B 101.A 102.A 103.C 104.C 105.C 106.D 107.C 108.D 109.B 110.D 111.D 112.B 113.D 114.A 115.B 116.C 117.B 118.B 119.D 120.D Mã đề 216 81.B 82.A 83.C 84.D 85.C 86.A 87.D 88.C 89.B 90.B 91.B 92.A 93.C 94.B 95.C 96.A 97.D 98.A 99.B 100D 101.B 102.B 103.A 104.C 105.B 106.B 107.C 108.C 109.C 110.D 111.C 112.C 113.C 114.A 115.B 116.B 117.D 118.D 119.A 120.A Mã đề 217 81.B 82.D 83.C 84.C 85.B 86.D 87.C 88.B 89.B 90.D 91.D 92.A 93.A 94.A 95.B 96.C 97.A 98.B 99.A 100.B 101.D 102.D 103.A 104.C 105.D 106.C 107.B 108.A 109.D 110.C 111.D 112.C 113.C 114.D 115.C 116.B 117.A 118.B 119.B 120.B Mã đề 218 81.B 82.C 83.B 84.A 85.B 86.A 87.C 88.A 89.D 90.D 91.C 92.B 93.B 94.A 95.D 96.B 97.C 98.C 99.A 100B 101.D 102.B 103.C 104.A 105.A 106.C 107.B 108.B 109.D 110.C 111.A 112.B 113.B 114.A 115.C 116.C 117.C 118.B 119.A 120.A Mã đề 219 81.C 82.D 83.A 84.B 85.C 86.A 87.D 88.C 89.D 90.B 91.B 92.A 93.D 94.B 95.D 96.C 97.D 98.B 99.D 100.A 101.D 102.D 103.A 104.C 105.C 106.B 107.A 108.C 109.C 110.A 111.A 112.D 113.C 114.A 115.B 116.C 117.A 118.B 119.B 120.D Mã đề 220 81.B 82.B 83.C 84.C 85.C 86.A 87.A 88.B 89.B 90.D 91.C 92.B 93.B 94.A 95.B 96.D 97.D 98.D 99.A 100B 101.A 102.D 103.B 104.D 105.D 106.A 107.A 108.A 109.B 110.B 111.A 112.D 113.D 114.D 115.B 116.D 117.B 118.A 119.D 120.A Mã đề 221 81.A 82.C 83.C 84.B 85.B 86.A 87.A 88.B 89.D 90.A 91.C 92.C 93.B 94.A 95.C 96.B 97.B 98.C 99.A 100B 101.D 102.A 103.B 104.A 105.C 106.A 107.B 108.D 109.C 110.A 111.D 112.B 113.C 114.A 115.C 116.C 117.D 118.B 119.D 120.D Mã đề 222 81.B 82.A 83.A 84.B 85.C 86.B 87.A 88.C 89.B 90.A 91.B 92.C 93.B 94.B 95.C 96.D 97.A 98.A 99.C 100A 101.C 102.A 103.B 104.D 105.D 106.B 107.C 108.B 109.B 110.C 111.A 112.D 113.A 114.D 115.C 116.A 117.A 118.C 119.D 120.D Mã đề 223 81.C 82.D 83.C 84.D 85.B 86.D 87.B 88.D 89.C 90.D 91.C 92.B 93.C 94.D 95.A 96.A 97.B 98.B 99.A 100C 101.A 102.A 103.C 104.A 105.D 106.A 107.B 108.C 109.D 110.B 111.A 112.C 113.D 114.C 115.A 116.D 117.A 118.A 119.D 120.B Mã đề 224 81.D 82.C 83.A 84.B 85.B 86.A 87.A 88.C 89.B 90.B 91.D 92.B 93.C 94.D 95.C 96.B 97.B 98.D 99.B 100D 101.D 102.A 103.D 104.D 105.A 106.A 107.B 108.B 109.B 110.C 111.C 112.B 113.D 114.C 115.C 116.D 117.C 118.D 119.D 120.D

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button