Đề thi

Giải chi tiết đề minh họa TN THPT 2021 môn hóa học – O2 Education

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của đáp án đề minh họa 2021 môn hóa dành cho bạn.

Video đáp án đề minh họa 2021 môn hóa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

ĐỀ THI THAM KHẢO

(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

————————-

Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………………………

Số báo danh:……………………………………………………………………………………………………..

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

* Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.

* Các thể tích khí đều đo ở (đktc)

Câu 41: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

A. Na. B. K. C. Cu. D. W.

Câu 42: Kim loại nào sau đây tác dụng với nước thu được dung dịch kiểm?

A. Al. B. K. C. Ag. D. Fe.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 43: Nguyên tắc điều chế kim loại là

A. khử ion kim loại thành nguyên tử. B. oxi hóa ion kim loại thành nguyên tử.

C. khử nguyên tử kim loại thành ion. D. oxi hóa nguyên tử kim loại thành ion.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 44: Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

A. A13+. B. Mg2+. C. Ag+. D. Na+.

Câu 45: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

A. Na. B. Cu. C. Ag. D. Fe.

Câu 46: Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl sinh ra khí H2?

A. Mg. B. Cu. C. Ag. D. Au.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 47: Sản phẩm của phản ứng giữa kim loại nhôm với khí oxi là

A. AlCl3. B. Al2O3. C. Al(OH)3. D. Al(NO3)3.

Câu 48: Nung CaCO3 ở nhiệt độ cao, thu được chất khí X. Chất X là

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

A. CaO. B. H2. C. CO. D. CO2.

Câu 49: Trong công nghiệp, quặng boxit dùng để sản xuất kim loại nhôm. Thành phần chính của quặng boxit là

A. Al2O3.2H2O. B. Al(OH)3.2H2O. C. Al(OH)3.H2O. D. Al2(SO4)3.H2O.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 50: Công thức của sắt(II) sunfat là

A. FeS. B. FeSO4. C. Fe2(SO4)3. D. FeS2.

Câu 51: Trong hợp chất CrO3, crom có số oxi hóa là

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

A. +2. B. +3. C. +5. D. +6.

Câu 52: Khí X tạo ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, gây hiệu ứng nhà kính. Trồng nhiều cây xanh sẽ làm giảm nồng độ khí X trong không khí. Khí X là

A. N2. B. H2. C. CO2. D. O2.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 53: Cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được CH3COONa và C2H5OH. Chất X là

A. C2H5COOCH3. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOH. D. CH3COOH.

Câu 54: Chất nào sau đây là axit béo?

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

A. Axit panmitic. B. Axit axetic. C. Axit fomic. D. Axit propionic.

Câu 55: Chất nào sau đây là đisaccarit?

A. Glucozơ. B. Saccarozơ. C. Tinh bột. D. Xenlulozơ.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 56: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Glyxin. B. Metylamin. C. Anilin. D. Glucozơ.

Câu 57: Số nguyên tử oxi trong phân tử axit glutamic là

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 58: Phân tử polime nào sau đây có chứa nitơ?

A. Polietilen. B. Poli(vinyl clorua).

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

C. Poli(metyl metacrylat). D. Poliacrilonitrin.

Câu 59: Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm về khối lượng của nguyên tố nào sau đây?

A. Nitơ. B. Photpho. C. Kali. D. Cacbon.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 60: Cặp chất nào sau đây cùng dãy đồng đẳng?

A. CH4 và C2H4. B. CH4 và C2H6. C. C2H4 và C2H6. D. C2H2 và C4H4.

Câu 61: Cho từ từ đến dư kim loại X vào dung dịch FeCl3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa hai muối. X là kim loại nào sau đây?

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

A. Mg. B. Zn. C. Cu. D. Na.

Câu 62: Cho các este sau: etyl axetat, propyl axetat, metyl propionat, metyl metacrylat. Có bao nhiêu este tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polime?

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 63: Cho m gam Al phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 dư, thu được 26,7 gam muối. Giá trị của m là

A. 2,7. B. 7,4. C. 3,0. D. 5,4

Câu 64: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư sinh ra khí NO?

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

A. Fe2O3. B. FeO. C. Fe(OH)3. D. Fe2(SO4)3.

Câu 65: Hòa tan hoàn toàn 3,9 gam hỗn hợp Al và Mg trong dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít khí H2 và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 11,6. B. 17,7. C. 18,1. D. 18,5.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 66: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp etyl propionat và etyl fomat trong dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm

A. 1 muối và 1 ancol. B. 2 muối và 2 ancol.

C. 1 muối và 2 ancol. D. 2 muối và 1 ancol.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 67: Chất rắn X dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng. Thủy phân hoàn toàn X nhờ xúc tác axit hoặc enzim thu được chất Y. Hai chất X và Y lần lượt là

A. xenlulozơ và glucozơ. B. xenlulozơ và saccarozơ.

C. tinh bột và saccarozơ. D. tinh bột và glucozơ.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 68: Thủy phân 1,71 gam saccarozơ với hiệu suất 75%, thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 0,81. B. 1,08. C. 1,62. D. 2,16.

Câu 69: Đốt cháy hoàn toàn m gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) thu được CO2, H2O và 2,24 lít khí N2. Cho m gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, số mol HCl đã phản ứng là

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

A. 0,1 mol. B. 0,2 mol. C. 0,3 mol. D. 0,4 mol.

Câu 70: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

B. Sợi bông, tơ tằm đều thuộc loại tơ thiên nhiên.

C. Cao su lưu hóa có cấu trúc mạch không phân nhánh.

D. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 71: Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 vào dung dịch chứa a mol NaOH và 1,5a mol Na2CO3, thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho từ từ phần một vào 120 ml dung dịch HCl 1M, thu được 2,016 lít khí CO2. Cho phần hai phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 1,12. B. 1,68. C. 2,24. D. 3,36.

Câu 72: Thực hiện 5 thí nghiệm sau:

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

(a) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

(b) Cho dung dịch NH4HCO3 vào dung dịch Ba(OH)2.

(c) Đun nóng nước cứng tạm thời.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

(d) Cho kim loại Al vào dung dịch NaOH dư.

(đ) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được cả kết tủa và chất khí là

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 73: Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp X gồm ba muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa với tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4 : 5. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn m gam E thu được 68,96 gam hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 6,09 mol O2. Giá trị của m là

A. 60,32. B. 60,84. C. 68,20. D. 68,36.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 74: Cho các phát biểu sau:

(a) Ở điều kiện thường, glucozơ và alanin đều là chất rắn và dễ tan trong nước.

(b) Khi tham gia phản ứng tráng bạc, glucozơ bị khử thành amoni gluconat.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

(c) Amilopectin trong tinh bột có cấu trúc mạch không phân nhánh.

(d) Thành phần chính của cồn 70° thường dùng trong y tế để sát trùng là metanol.

(đ) Gạch cua nổi lên trên khi nấu riêu cua là hiện tượng đông tụ chất béo.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Số phát biểu đúng là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 75: Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, K2O vào H2O dư, thu được 50 ml dung dịch X và 0,02 mol H2. Cho 50 ml dung dịch HCl 3M vào X, thu được 100 ml dung dịch Y có pH = 1. Cô cạn Y thu được 9,15 gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

A. 4,0. B. 4,6. C. 5,0. D. 5,5.

Câu 76: Đốt cháy hoàn toàn 0,26 mol hỗn hợp X (gồm etyl axetat, metyl acrylat và hai hiđrocacbon mạch hở) cần vừa đủ 0,79 mol O2, tạo ra CO2 và 10,44 gam H2O. Nếu cho 0,26 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là

A. 0,16 mol. B. 0,18 mol. C. 0,21 mol. D. 0,19 mol.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 77: Hòa tan hết 23,18 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Fe(NO3)3 vào dung dịch chứa 0,46 mol H2SO4 loãng và 0,01 mol NaNO3, thu được dung dịch Y (chứa 58,45 gam chất tan gồm hỗn hợp muối trung hòa) và 2,92 gam hỗn hợp khí Z. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,91 mol NaOH, thu được 29,18 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Fe(NO3)3 trong X là

A. 46,98%. B. 41,76%. C. 52,20%. D. 38,83%.

Câu 78: Hỗn hợp E gồm amin X (no, mạch hở) và ankan Y, số mol X lớn hơn số mol Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol E cần dùng vừa đủ 0,67 mol O2, thu được N2, CO2 và 0,54 mol H2O. Khối lượng của X trong 14,56 gam hỗn hợp E là

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

A. 7,04 gam. B. 7,20 gam. C. 8,80 gam. D. 10,56 gam.

Câu 79: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở, đều được tạo bởi axit cacboxylic với ancol và đều có phân tử khối nhỏ hơn 146. Đốt cháy hoàn toàn a mol E, thu được 0,96 mol CO2 và 0,78 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 42,66 gam E cần vừa đủ 360 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hỗn hợp ancol và 48,87 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của este có số mol lớn nhất trong E là

A. 12,45%. B. 25,32%. C. 49,79%. D. 62,24%.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 80: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gam dầu dừa và 10 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Bước 3: Rót vào hỗn hợp 15 – 20 ml dung dịch NaCl bão hòa, nóng, khuấy nhẹ rồi để yên.

Phát biểu nào sau đây về thí nghiệm trên sai?

A. Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glixerol.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

B. Ở bước 3, thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tách muối của axit béo ra khỏi hỗn hợp.

Xem thêm:: Hướng ra đề kiểm tra định kì theo thông tư 22 – Luật ACC

C. Ở bước 2, việc thêm nước cất để đảm bảo phản ứng thủy phân xảy ra.

D. Trong thí nghiệm trên, có xảy ra phản ứng xà phòng hóa chất béo.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

—————— HẾT —————-

NHẬN XÉT ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA MÔN HÓA NĂM 2021

Nhận xét chung:

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Đề thi THPT QG môn Hóa năm 2021 được đánh giá là khá bám sát nội dung chương trình đã được giảm tảimà bộ công bố.

+ Về độ khó: Đề tương đương đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020; đơn giản hơn một chút so với đề thi THPT QG những năm trước.

+ Về phổ điểm: Tập trung chủ yếu ở mức điểm 6,75 – 7,25.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

+ Về nội dung: Hầu hết là các câu hỏi thuộc hóa học 12. Bên cạnh đó có đan xen một số câu hỏi lớp 11.

Phân tích cấu trúc:

Về nội dung kiến thức:

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Lớp

Tên chuyên đề

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Số câu

Hóa 12

Este – Lipit

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

5

Cacbonhiđrat

3

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Amin, amino axit và protein

3

Polime và vật liệu polime

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

3

Đại cương về kim loại

7

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

6

Sắt và một số kim loại quan trọng

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

3

Tổng hợp hóa học vô cơ

3

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Tổng hợp hóa học hữu cơ

4

Hóa học với vấn đề phát triển kin tế, xã hội, môi trường

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

0

Hóa 11

Sự điện li

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

0

Cacbon – Silic

1

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Nito – Photpho

1

Đại cương hóa học hữu cơ

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

1

Hiđrocacbon

0

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Ancol – Phenol

0

Hóa 10

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

0

Về mức độ:

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Mức độ

Số câu

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Nhận biết

23

Thông hiểu

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

6

Vận dụng

6

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Vận dụng cao

5

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Nhận xét chi tiết:

– Đề thi minh họa 2021 có 37 câu thuộc kiến thức lớp 12 (chiếm 92,5%); 3 câu thuộc kiến thức lớp 11 (chiếm 7,5%) và không có câu nào thuộc kiến thức lớp 10.

– Các câu hỏi nằm trong hầu hết các chuyên đề 12 và một số chuyên đề của lớp 11.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

– Các câu ở mức VD và VDC rơi vào các chuyên đề: tổng hợp hữu cơ và tổng hợp vô cơ.

– Đề thi có lượng câu hỏi lý thuyết chiếm rất nhiều, các câu hỏi mức độ nhận biết cũng chiếm tỉ lệ lớn.

– Đề thi mức độ phân hóa không quá rõ ràng, phù hợp với việc xét tốt nghiệp THPT.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Một số gợi ý cho học sinh để ôn tập hiệu quả cho kì thi tốt nghiệp THPT và đại học năm 2021

Qua những phân tích về đề thi Minh họa môn Hóa năm 2021 trên đây, một số gợi ý để các bạn học sinh ôn thi tốt kì thi THPTQG 2021 như sau:

– Xác định rõ mục tiêu mình mong muốn (tương đương năm 2020).

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

– Xây dựng lộ trình và các chuyên đề trong sở trường.

– Ưu tiên các câu hỏi lý thuyết và các dạng bài tập đơn giản.

– Sơ đồ hóa, tổng hợp các nội dung lý thuyết trọng tâm.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

– Luyện đề nhiều hơn trong gian đoạn cuối.

– Phần dành cho giáo viên.

– Để tải đề minh họa 2021 vừa ra của Bộ GD&ĐT file word có lời giải tất cả các môn mời giáo viên vào website https://tailieugiaoan.com/ để tải (miễn phí).

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

– Hiện chúng tôi đang phát triển và làm bộ đề chuẩn theo cấu trúc đề MINH HỌA 2021. Bao gồm tất cả các môn. Nếu quý thầy cô có nhu cầu cần tài liệu để phục vụ quá trình ôn thi vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website https://tailieugiaoan.com/. Hoặc qua SĐT hotline 096.79.79.369 hoặc 0965.829.559.

BẢNG ĐÁP ÁN

41.D

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

42.B

43.A

44.C

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

45.A

46.A

47.B

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

48.D

49.A

50.B

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

51.D

52.C

53.B

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

54.A

55.B

56.B

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

57.D

58.D

59.A

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

60.B

61.C

62.D

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

63.D

64.B

65.C

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

66.D

67.A

68.C

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

69.B

70.B

71.D

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

72.C

73.C

74.A

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

75.C

76.B

77.C

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

78.C

Xem thêm:: Đáp án môn Toán mã đề 115 kỳ thi THPT Quốc Gia 2021 – Tinmoi

79.D

80.A

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 41:

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Chọn D.

Câu 42:

2K + 2H2O 2KOH + H2

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Chọn B.

Câu 43:

Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Chọn A.

Câu 44:

Ghi nhớ: Kim loại có tính khử càng mạnh thì tính oxi hóa càng yếu.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Tính oxi hóa: Na+ < Mg+ < Al3+ < Ag.

Vậy Ag có tính oxi hóa mạnh nhất.

Chọn C.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 45:

Trong công nghiệp, kim loại Na được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

Chọn A.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 46:

HCl tác dụng với các kim loại đứng trước H trong dãy điện hóa.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Chọn A.

Câu 47:

4A1 + 3O2 2Al2O3

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Chọn B.

Câu 48:

CaCO3 CaO + CO2

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Chọn D.

Câu 49:

Thành phần chính của quặng boxit là Al2O3.2H2O.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Chọn A.

Câu 50:

Công thức của sắt(II) sunfat là FeSO4.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Chọn B.

Câu 51:

Chọn D.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 52:

Khí X là CO2.

Chọn C.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 53:

CH3COOC2H5 + NaOH CH3COONa + C2H5OH.

Chọn B.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 54:

Axit panmitic là axit béo.

Chọn A.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 55:

Saccarozơ là đisaccarit.

Chọn B.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 56:

Dung dịch metylamin làm quỳ tím chuyển xanh.

Chọn B.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 57:

Axit glutamic có 2 nhóm COOH chứa 4 nguyên tử O.

Chọn D.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 58:

A. Polietilen: (-CH2-CH2-)n.

B. Poli(vinyl clorua): (-CH2-CHCl-)n.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

C. Poli(metyl metacrylat): [-CH2-C(CH3)(COOCH3)-]n

D. Poliacrilonitrin: (-CH2-CHCN-)n.

Chọn D.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 59:

Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm về khối lượng của nguyên tố nitơ.

Chọn A.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 60:

CH4 và C2H6 cùng thuộc dãy đồng đẳng của ankan.

Chọn B.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 61:

A. 3Mg dư + 2FeCl3 2Fe + 3MgCl2

chỉ thu được 1 muối MgCl2.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

B. 3Zn dư + 2FeCl3 2Fe + 3ZnCl2

chỉ thu được 1 muối ZnCl2.

C. Cu dư + 2FeCl3 CuCl2 + 2FeCl2

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

thu được 2 muối CuCl2 và FeCl2.

D. 2Na dư + 2H2O → 2NaOH + H2

Chọn C.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 62:

Điều kiện cần về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử phải có liên kết bội kém bền hoặc là vòng kém bền có thể mở.

Etyl axetat: CH3COOC2H5 không thỏa mãn.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Propyl axetat: CH3COOC3H7 không thỏa mãn.

Metyl propionat: C2H5COOCH3 không thỏa mãn.

Metyl metacrylat: CH2=C(CH3)-COOCH3 thỏa mãn.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Vậy chỉ có 1 este tham gia trùng hợp.

Chọn D.

Câu 63:

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Chọn D.

Câu 64:

Sinh ra khí NO nên có xảy ra phản ứng oxi hóa – khử Hợp chất của sắt có khả năng nhường e (chưa đạt mức oxi hóa cao nhất) FeO thỏa mãn.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Chọn B.

Câu 65:

BTNT.H →

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

mMuối = gam

Chọn C.

Câu 66:

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Etyl propionat: C2H5COOC2H5 + NaOH C2H5COONa + C2H5OH

Etyl fomat: HCOOC2H5 + NaOH HCOONa + C2H5OH

Vậy sau phản ứng thu được 2 muối và 1 ancol.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Chọn D.

Câu 67:

Chất rắn X dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng X là xenlulozơ.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Thủy phân hoàn toàn X nhờ xúc tác axit hoặc enzim thu được chất Y Y là glucozơ.

Chọn A.

Câu 68:

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Tóm tắt nhanh:

Saccarozơ 4Ag

0,00375 → 0,015 (mol)

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

= 0,015.108 = 1,62 gam.

Chọn C.

Câu 69:

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

mol

mol

Mà amin đơn chức nên khi phản ứng với HCl ta có: (pư) = = 0,2 mol.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Chọn B.

Câu 70:

A sai, tơ nitron điều chế bằng phản ứng trùng hợp CH2=CH-CN.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Xem thêm:: Bài 14: ôn tập phần vẽ kỹ thuật

B đúng.

C sai, cao su lưu hóa có cấu trúc mạch không gian.

D sai, tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Chọn B.

Câu 71:

Giả sử mỗi phần dd X gồm:

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

– Khi cho X + Ba(OH)2 dư thì nguyên tố C sẽ nằm hết trong BaCO3

0,15 mol (1)

– Khi cho từ từ X + HCl thì 2 muối sẽ tác dụng đồng thời với HCl tạo khí theo đúng tỉ lệ mol của chúng

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

u 2u u

NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

v v v

Giải hệ

Tỉ lệ

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Giải (1) và (2) được x = 0,05; y = 0,1.

BTNT.Na

BTNT.C → mol

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Do chia thành 2 phần bằng nhau V = 0,075.22.4.2 = 3,36 lít.

Chọn D.

Câu 72:

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

(a) 2KHSO4 + Ba(HCO3)2 → BaSO4 + K2SO4 + 2CO2 + 2H2O

(b) 2NH4HCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + 2NH3 + 2H2O

(c) R(HCO3)2 RCO3 + CO2 + H2O

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

(d) 2Al + 2NaOH dư + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

(đ) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Vậy có 4 thí nghiệm thu được cả kết tủa và khí là (a), (b), (c), (đ).

Chọn C.

Câu 73:

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Từ tỉ lệ các muối đề bài cho ta nhận thấy tỉ lệ mol của muối C18: C16 = (3 + 5):4 = 2

Quy đổi hỗn hợp E thành (C17H35COO)2(C15H31COO)C3H5 (0,08 mol) và H2 (lưu ý < 0).

Y có công thức là (C17H35COO)2(C15H31COO)C3H5 68,96/862 = 0,08 mol = .

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

BTNT.O.

gam.

Chọn C.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 74:

(a) đúng.

(b) sai, glucozơ bị oxi hóa thành amoni gluconat.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

(c) sai,amilopectin có mạch phân nhánh.

(d) sai, cồn y tế có thành phần chính là etanol.

) sai, hiện tượng đông tụ protein.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Vậy có 1 phát biểu đúng.

Chọn A.

Câu 75:

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Quy đổi hỗn hợp thành Na (a), K (b), O (c).

+) BTe:

+)

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

+) Chất rắn sau cô cạn gồm: NaCl (a) và KCl (b)

58,5a + 74,56 = 9,15 (3)

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Giải (1)(2)(3) được a = 0,08; b = 0,06; c = 0,05.

m = 0,08.23 + 0,06.39 + 0,05.16 = 4,98 gam gần nhất với 5 gam.

Chọn C.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Câu 76:

Ta thấy mỗi chất tách

BTNT.C →

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

BTNT.O →

BTNT.HTM

Bản chất của việc ankan hóa giống như cho tác dụng với Br2 vì đều phá vỡ liên kết

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

mol

Chọn B.

Câu 77:

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Ta thấy

Check điện tích thì thấy: dd Y không chứa NO.

Đặt và mol.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Giải hệ m muối = a + 18b + 0,01.23 + 0,46.96 = 58,45 và m kết tủa = a + 17.(0,91 – b) = 29,18

a = 13,88 và b = 0,01.

mol

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Chọn C.

Câu 78:

BTNT.O → mol

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Amin no X = CH4 + xCH2 + yNH

Ankan Y = CH4 + nCH2

Quy đổi hh E thành CH4, CH2, NH

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

BTNT.C → 0,09 + a = 0,4 → a=0,31

BTNT.H 4.0,09 + 2a + b = 2.0,54 → b = 0,1

Hỗn hợp gồm:

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

(X)

(Y)

hoặc

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Mặt khác, số N trung bình = 0,1/0,09 = 1,11>1 nên amin không thể là đơn chức x = 2.

(X)

(Y)

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

BTNT.C 0,05n + 0,04m = 0,4 n = 4 và m = 5 thỏa mãn.

Vậy hh E gồm C4H12N2 (0,05) và C5H12 (0,04) nặng 7,28 gam.

14,56 gam hh E chứa 0,1 mol C4H12N2

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

gam

Chọn C.

Câu 79:

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

– Từ phản ứng cháy dễ dàng tính được tỉ lệ nC : nH = 8: 13.

– Xét pư thủy phân 42,66 gam E:

mol

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

muối + ancol

Ta có hệ pt:

Nhận thấy điểm đặc biệt mà các este đều có M < 146 nên chỉ có thể là:

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

HCOOCHз: а

(COOCH3)2: b

(HCOO)2C2H4: c

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Muối gồm: HCOONa (a + 2c) và (COONa)2 (b)

Giải hệ:

Chất có số mol lớn nhất là (HCOO)2C2H4

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

.

Chọn D.

Câu 80:

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

A sai, vì sau bước 3 lớp chất rắn nổi lên là muối natri của axit béo.

Chọn A.

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

O2 Education gửi các thầy cô và các em link download đề thi

Đề minh họaTN THPT 2021 – File word có lời giải

De tham khao 2021 cua Bo GDĐT-Word

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

ĐH.2021.ĐHM ĐỀ THI

Mời các thầy cô và các em xem thêm

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

Đề chính thức đợt 1 năm 2021

 • Giải chi tiết mã 201 đề thi TN THPT 2021 môn hóa đợt 1
 • Giải chi tiết mã 202 đề thi TN THPT 2021 môn hóa đợt 1
 • Giải chi tiết mã 205 đề thi TN THPT 2021 môn hóa đợt 1
 • Giải chi tiết mã 206 đề thi TN THPT 2021 môn hóa đợt 1
 • 4 mã đề gôc thi TN THPT 2021 môn hóa đợt 1 file word
 • Ảnh 24 mã đề thi TN THPT môn hóa năm 2021 của bộ giáo dục
 • Đề minh họa: Giải chi tiết đề minh họa TN THPT 2021 môn hóa học

Đề chính thức đợt 2 năm 2021

 • Đề thi TN TNPT 2021 môn hóa đợt 2 file word và giải chi tiết

Tổng hợp đề thi của bộ Giáo Dục và giải chi tiết tất cả các năm

SĂN SIÊU SALE NGAY SHOPEE – TIKI

 • Tổng hợp đề thi môn hóa của bộ giáo dục từ năm 2007 đến nay

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

 • Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ
 • Lý thuyết và bài tập điện phân có lời giải chi tiết
 • Lý thuyết và bài tập kim loại tác dụng với axit HNO3 có lời giải chi tiết
 • Tổng hợp bài tâp phương pháp dồn chất xếp hình
 • 100 câu lý thuyết đếm hóa hữu cơ lớp 12 thi TN THPT
 • 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT
 • Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết
 • Tổng hợp bài tập hữu cơ hay và khó có lời giải chi tiết
 • Biện luận công thức phân tử muối amoni hữu cơ đầy đủ chi tiết
 • Giải bài tập chất béo theo phương pháp dồn chất
 • Tổng hợp 50+ bài tập chất béo có lời giải chi tiết
 • Tổng hợp bài tập vô cơ hay và khó có lời giải chi tiết
 • Tổng hợp đề thi môn hóa của bộ giáo dục từ năm 2007 đến nay
 • Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học
 • Tổng hợp giáo án chủ đề STEM trong môn hóa học
 • Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết
 • Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học
 • Tổng hợp đề thi giữa học kì 1 môn hóa cả 3 khối 10 11 12
 • Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa học
 • Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 11 môn hóa học
 • Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 môn hóa học
 • Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12
 • Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học
 • Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học
 • Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học
 • Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10
 • Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11
 • Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12
 • Tư duy NAP về tính bất biến của kim loại
 • Tư duy NAP về tính bất biến của hỗn hợp chứa hợp chất
 • Tư duy NAP đi tắt đón đầu kết hợp với các định luật bảo toàn
 • Tư duy NAP phân chia nhiệm vụ H+
 • Vận dụng linh hoạt và liên hoàn các định luật bảo toàn
 • 30+ bài toán nhiệt nhôm có lời giải chi tiết
 • Các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt
 • Bài toán hỗn hợp kết tủa của BaCO3 và Al(OH)3 có lời giải chi tiết
Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button