Đề thi

[Mới nhất] Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của đáp án chính thức của bộ 2021 môn lý dành cho bạn.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra trong 3 ngày từ 6/7 đến 8/7/2021 với 5 bài thi, trong đó có 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội. Trung tâm tuyển sinh Đại học Đông Á giới thiệu đến các thí sinh đề thi và gợi ý đáp án Tốt nghiệp THPT năm 2021 – Môn Vật Lý nằm trong tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên

Quý phụ huynh và các em vui lòng nhấn F5 để cập nhật những thông tin mới.

ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ

(Đang cập nhật)

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

(Đang cập nhật)

Mã đề: 201 –

1. D

2. A

3. C

4. B

5. C

6. D

7. B

8. B

9. B

10. C

11. C

12. C

13. D

14. D

15. B

16. B

17. A

18.C

19. A

20. C

21. B

22. D

23. C

24. A

25. A

26. A

27. B

28. A

29. D

30. D

31. A

32. D

33.D

34. A

35. B

36. A

37. A

38. C

39. C

40. C

Mã đề: 202 –

1. D

2. C

3. A

4. B

5. B

6. C

7. B

8. C

9. C

10. B

11. A

12. B

13. B

14. C

15. C

16. D

17. D

18. A

19. D

20. D

21. B

22. C

23. D

24. C

25. A

26. B

27. A

28. D

29. A

30. A

31. D

32. B

33. A

34. D

35. D

36. A

37. C

38. D

39. A

Xem thêm:: Bộ 4 đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán nâng cao

40. B

Mã đề: 203 –

1. B

2. B

3. C

Xem thêm:: Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đề số 1 – Vật lý 11

4. A

5. C

6. A

7. D

8. A

9. D

10. D

11. A

12. B

13. B

14. C

15. C

16. C

17. B

18. C

19. A

20. C

21. D

22. D

23. A

24. D

25. B

26. A

27. A

28. B

29. A

30. B

31. C

32. D

33. D

34. D

35. B

36. C

37. D

38. B

39. D

40. C

Mã đề: 204 –

1. A

2. A

3. D

4. D

5. C

6. C

7. A

8. D

9. A

10. D

11. C

12. B

13. C

14. C

15. C

16. B

17. C

18. B

19. B

20. A

21. C

22. A

23. A

24. C

25. A

26. D

27. A

28. B

29. C

30. B

31. B

32. D

33. B

34. C

35. D

36. D

37. A

38. B

39. D

40. D

Mã đề: 205 –

1. B

2. A

3. B

4. C

5.C

6. C

7. B

8. B

9.C

10. D

11. A

12. A

13. B

14. D

15. A

16. D

17. C

18.C

19.D

20.B

21. D

22. A

23. C

24. C

25. D

26. A

27. A

28. D

29. D

30. C

31. A

32. D

33. B

34. C

35. B

36. A

37. C

38. B

39. D

40. D

Mã đề: 206 –

1. C

2. D

3. D

4. C

5. A

6. C

7.B

8. D

9.A

10.C

11. A

12. B

13. B

14. C

15. C

16. D

17. D

18. B

19. A

20.D

21. D

22. B

23. D

24. A

25. D

26. A

27. B

28. A

29. B

30.C

31. C

32. B

33. A

Xem thêm:: Tình huống hay theo Luật Doanh nghiệp 2014

34. C

35. A

36.B

37.C

38. A

39. B

40.B

Mã đề: 207 –

1. B

2.D

3. D

4. D

5. A

6. A

7. A

8. D

9. A

10. D

11. C

12. B

13. C

14. A

15. B

16. C

17. D

18.C

19. B

20. D

21. A

22. A

23. D

24. B

25. B

26. C

27. A

28. C

29. C

30. B

31. B

32. A

33. C

34. A

35. C

36. A

37. C

38. A

39. B

40. C

Mã đề: 208 –

1. D

2. A

3. D

4. C

5. A

6. D

7. B

8. A

9. C

10. C

11. C

12.B

13. D

14. C

15. C

16.B

17. B

18. D

19.B

20. D

21. C

22. B

23. A

24. B

25. D

26. D

27. B

28. A

29. D

30.A

31. D

32. A

33. D

34. A

35. D

36. B

37.B

38. C

39. A

40. A

Mã đề: 209 –

1.A

2. D

3. B

4. C

5. B

6. A

7.A

8. D

9. C

10. D

11. B

12. D

13. D

14.D

15. C

16. B

17. A

18. B

19. C

20. B

21. D

22. D

23. A

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. A

30. A

31. B

32.A

33. D

34. D

35. B

36. A

37. D

38. A

39.C

Xem thêm:: Bộ 4 đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán nâng cao

40. B

Mã đề: 210 –

1. A

2. C

3. A

4. C

5. D

6. D

7. B

8. D

9. B

10. A

11. D

12. B

13. D

14. A

15. D

16. D

17. B

18. C

19. D

20. C

21. A

22. B

23. C

24. B

25. C

26. B

27. C

28. D

29. C

30. A

31. A

32. C

33. D

34. B

35. A

36. C

37. C

38. B

39. A

40. A

Mã đề: 211 –

1. B

2. C

3. C

4. D

5. C

6. A

7. A

8. D

9. C

10. C

11. B

12. C

13. C

14. D

15. A

16. B

17. D

18. C

19. B

20. D

21. B

22. C

23. A

24. D

25. C

26. A

27. D

28. D

29. B

30. D

31. D

32. A

33. A

34. D

35. B

36. B

37. D

38. B

39. B

40. A

Mã đề: 212 –

1. D

2. B

3. B

4. D

5. D

6. B

7. A

8. A

9. D

10. D

11. A

12. C

13. A

14. C

15. D

16. A

17. D

18. C

19. C

20. B

21. B

22. D

23. A

24. A

25. C

26. A

27. C

28. B

29. A

30. A

31. D

32. C

33. B

34. B

35. B

36. C

37. D

38. C

39. B

Xem thêm:: Bộ 4 đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán nâng cao

40. B

Mã đề: 213 –

1. C

2. A

3. B

4. D

5. A

6. B

7. B

8. A

9. A

10. B

11. D

12. C

13.D

14.A

15. D

16. A

17. C

18. A

19. D

20. A

21. C

22. B

23. C

24. A

25. D

26. B

27. B

28. B

29. C

30. D

31. C

32. D

33.D

34. B

35. B

36. A

37. C

38. C

39. D

40. A

Mã đề: 214 –

1. C

2. C

3. A

4. D

5. C

6. B

7. C

8. B

9. C

10. D

11. B

12. C

13. A

14. C

15. C

16. D

17. B

18. A

19.B

20. A

21. B

22. C

23. D

24. C

25. B

26. A

27. A

28. A

29. B

30. C

31. B

32. C

33. A

34. C

35. B

36. A

37. C

38. B

39. A

40. A

Mã đề: 215 –

1. B

2. D

3. D

4. C

5. B

6. C

7. D

8. A

9. B

10.C

11. C

12. C

13. B

14. A

15. C

16. A

17. A

18. C

19. D

20. D

21. A

22. A

23. B

24. B

25. B

26. C

27. C

28. D

29. B

30. C

31. B

32. B

33. A

34. B

35. D

36. D

37. B

38. A

39. D

40. D

Mã đề: 216 –

1. D

2. C

3. B

4.B

5. C

6. C

7. A

8. A

9. A

10. C

11. B

12.D

13. B

14. D

15. B

16. B

17.B

18. A

19. A

20. D

21. D

22. A

23. D

24. D

25. B

26. D

27. B

28. A

29. A

30. A

31. B

32. A

33. B

34. D

35. B

36. B

37. B

38. A

39. D

40. D

Mã đề: 217 –

1. D

2. C

3. A

Xem thêm:: Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đề số 1 – Vật lý 11

4. A

5. B

6. D

7. A

8. A

9. A

10. B

11. C

12. C

13. B

14. D

15.D

16. D

17. A

18. B

19. D

20. A

21. A

22. B

23. B

24. B

25.C

26. A

27. C

28.D

29. D

30. B

31. D

32. C

33. B

34. B

35. A

36.D

37. C

38. B

39. D

40. B

Mã đề: 218 –

1. C

2. A

3. C

Xem thêm:: Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đề số 1 – Vật lý 11

4. A

5. D

6. B

7. D

8. D

9. A

10. A

11. B

12. D

13. D

14. C

15. B

16. C

17. C

18. A

19. B

20. D

21. C

22. C

23. C

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. A

30. A

31. B

32. A

33. B

34. B

35. A

36. A

37. C

38. B

39. A

40. C

Mã đề: 219 –

1. A

2. D

3. B

Xem thêm:: Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đề số 1 – Vật lý 11

4. A

5. A

6. D

7. D

8. A

9. A

10. C

11. B

12. B

13. C

14. A

15. A

16. A

17. B

18. D

19. C

20. A

21. C

22. C

23. C

24. A

25. A

26. D

27. D

28. C

29. D

30. A

31. D

32. D

33. C

34. A

35. D

36. D

37. D

38. C

39. C

40. A

Mã đề: 220 –

1. D

2. B

3. D

4. C

5. B

6. D

7. B

8. B

9. D

10. C

11. D

12. A

13. D

14. A

15. C

16. D

17. C

18. C

19. A

20. D

21. A

22. C

23.C

24. A

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. C

31. C

32. A

33. D

34. A

35. A

36. A

37. C

38. D

39. D

40. A

Mã đề: 221 –

1. B

2. A

3. C

4. C

5. D

6. C

7. D

8. D

9. D

10. C

11. A

12. A

13. A

14. D

15. C

16. B

17. C

18. D

19. C

20. C

21. B

22. C

23. B

24. D

25. B

26. B

27. B

28. C

29. D

30. C

31. B

32. C

33. B

34. B

35. D

36. D

37. D

38. C

39. B

Xem thêm:: Bộ 4 đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán nâng cao

40. B

Mã đề: 222 –

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A

6. C

7. C

8. A

9. D

10. B

11. C

12. D

13. D

14. D

15. A

16. D

17. C

18. C

19. C

20. A

21. D

22. A

23. B

24.C

25. A

26. B

27. B

28. C

29. C

30. B

31. A

32. A

33. C

34. D

35. D

36. D

37. C

38. D

39. A

40. A

Mã đề: 223 –

1. B

2. A

3. A

4. D

5. C

6. B

7. A

8. B

9. A

10. D

11. D

12. D

13. B

14. B

15. B

16. C

17. C

18. D

19. C

20. B

21. D

22. C

23. D

24. D

25. C

26. D

27. D

28. B

29. C

30. B

31. B

32. C

33. C

34. B

35. C

36. D

37. C

38. B

39. B

40. D

Mã đề: 224 –

1. A

2. D

3. B

4. B

5. C

6. B

7. A

8. D

9. A

10. A

11. B

12. A

13. C

14. C

15. A

16. B

17. C

18. B

19. D

20. A

21. D

22. B

23. A

24. A

25. C

26. B

27. B

28. A

29. C

30. C

31. C

32. A

33. C

34. C

35. A

36. B

37. B

38. A

39. C

40. C

Đại học Đông Á chúc các em có một kỳ thi thành công!

Năm 2021, Đại học Đông Á tuyển sinh 33 ngành với 3 phương thức xét tuyển linh hoạt, tăng cơ hội trúng tuyển vào Đại học chính quy.

  • Xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp THPT 2021
  • Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT
  • Xét tuyển thẳng

Nhà trường dự kiến sẽ chia thành nhiều đợt xét tuyển. Một trong những lựa chọn tối ưu để tăng cơ hội trúng tuyển vào trường đó là xét tuyển theo học bạ THPT. Thời gian có thể dừng lại ở những đợt sau nếu đợt đầu đã tuyển đủ chỉ tiêu. Vì vậy các thí sinh khẩn trương đăng ký trực tuyển “giữ chỗ” để tăng cơ hội vào trường ngay đúng ngành học, yêu thích trong hệ thống hơn 33 ngành đào tạo của trường.

Đăng ký trực tuyến tại đây:

Để được tư vấn chi tiết hơn, thí sinh liên hệ tại đây: https://www.facebook.com/daihocdonga/inbox/

Xem thêm: Đề án tuyển sinh 2021

Xem thêm: [Mới nhất] Tổng hợp đề thi và đáp án Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

Chia sẻ

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button