Đề thi

15 câu trắc nghiệm Ancol và phenol có đáp án – VietJack.com

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Bài tập trắc nghiệm ancol phenol có đáp án dành cho bạn.

Với 15 bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Ancol và phenol Hóa học lớp 11 có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng sẽ giúp học sinh ôn trắc nghiệm Hóa học 11.

15 câu trắc nghiệm Ancol và phenol có đáp án

Câu 1: Cả phenol và ancol etylic đều phản ứng được với

A. Na B. NaOH C. Br2 D. NaHCO3.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO2 lấy chất hữu cơ vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat.

B. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu được phenol.

C. Cho ancol etylic tác dụng với Na lấy chất rắn thu được hòa tan vào nước lại thu được ancol etylic.

D. Cho ancol metylic đi qua H2SO4 đặc ở 170oC tạo thành ankan.

Câu 3: Cho các chất : ancol etylic, glixerol, etylen glicol, dimetyl ete và propan-1-3-điol. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là

A. 1 B. 3 C. 4 D. 2

Câu 4: Ancol nào sau đây phản ứng với CuO không tạo thành anđehit ?

A. metanol. B. etanol

C. 2-metylpropanol-1. D. propanol-2.

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Toán mã đề 105 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Câu 5: đun nóng hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. Sau khi các phản ứng kết thúc , thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1,8 gam nước. Công thức phân tử của hai rượu trên là

A. CH3OH và C2H5OH . B. C2H5OH và C3H7OH

C. C3H5OH và C4H2OH. D. C3H7OH và C4H9OH .

Câu 6: Đung nóng một ancol đơn chức X với dung dịch H2SO4 đăc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 0,6956. Công thức phân tử của Y là

A. C3H8O. B. C2H6O

C. CH4O. D. C4H8O .

Câu 7: Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức, mạch hở thu được V lít khí CO2 (đktc) và a gam H2O. Biểu thức liên hệ giữa m, a vầ V là

A. m = 2a – V/22,4 . B. m = 2a – V/11,2

C. m = a + V/5,6. D. m = a – V/5,6 .

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn a gam C2H5OH thu được 0,2 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn b gam CH3COOH thu được 0,2 mol CO2. Cho a gam C2H5OH tác dụng với b gam CH3COOH có xúc tác là H2SO4 đặc và đun nóng ( giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) thì thu được số gam ete là

A. 8,8 gam . B. 17,6 gam

C. 4,4 gam. D. 13,2 gam.

Câu 9: Cho Na tác dụng vừa đủ với 1,24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X, Y, Z thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 (đkc). Khối lượng muối natri ancolat thu được là

A. 2,4 gam B. 1,9 gam.

Xem thêm:: Đáp án & giải chi tiết 4 đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Anh! – Prep

C. 2,85 gam. D. 3,8 gam.

Câu 10: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất của quá trình lên men tạo thành ancol etylic là:

A. 40% B. 60%

C. 54% D. 80%

Câu 11: Một loại rượu có khối lượng riêng D = 0,92 g/ml thì độ rượu là bao nhiêu ? Biết khối lượng riêng của H2O và C2H5OH lần lượt là 1 và 0,8 g/ml (bỏ qua sự co dãn thể tích sau khi trộn)

A. 45o B. 39,5o

C. 90o D. 40o

Câu 12: Cho 2 phản ứng:

(1) 2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2

(2) C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

Hai phản ứng trên chứng tỏ lực axit theo thứ tự CH3COOH, H2CO3, C6H5OH, HCO3- là

A. Tăng dần.

B. Giảm dần.

C. Không thay đổi.

Xem thêm:: Ma trận đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2022 – The IELTS Workshop

D. Vừa tăng vừa giảm.

Câu 13: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:

A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na.

B. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.

C. nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH.

D. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH.

Câu 14: Một hỗn hợp gồm 25 gam phenol và benzen khi cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tách ra 2 lớp chất lỏng phân cách, lớp chất lỏng phía trên có thể tích 19,5 ml và có khối lượng riêng là 0,8 g/ml. Khối lượng phenol trong hỗn hợp ban đầu là :

A. 15,6 gam B. 9,4 gam

C. 24,375 gam D. 0,625 gam

Câu 15: Cho 18,8 gam phenol tác dụng với 45g dung dịch HNO3 63% (có H2SO4 làm xúc tác ). Hiệu suất phản ứng là 100%. Khối lượng axit picric thu được là

A. 50g B. 34,35g

C. 34,55g D. 35g

Xem thêm Bài tập & Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 có đáp án khác:

  • Câu hỏi trắc nghiệm Tính chất của etanol, glixerol và phenol có đáp án
  • 16 câu trắc nghiệm Andehit có đáp án
  • 16 câu trắc nghiệm Axit cacboxylic có đáp án
  • 15 câu trắc nghiệm Andehit, Axit cacboxylic có đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
  • Kho trắc nghiệm các môn khác
Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button