Đề thi

Bài tập tình huống kiểm toán cần bản có lời giải – thatim.com

Đánh giá bài viết

7. Phương pháp khấu hao TSCĐ được khách hàng công khai thích hợp trên thuyết minh BCTC.

Bài 5: Giám đốc công ty ABC khẳng định các vấn đề sau về thông tin trên BCTC:

 1. Giá trị của các tài sản dài hạn không bị đánh giá cao hơn giá trị có thể thực hiện theo chuẩn mực kế toán hiện hành.
 2. Tất cả tài sản dài hạn đều là những tài sản đang nắm giữ và sử dụng tại thời điểm lập báo cáo.
 1. Tài sản dài hạn bao gồm tất cả những tài sản mà đơn vị đã đầu tư mua sắm hoặc thuê tài chính trong suốt năm tài chính.
 2. Những tài sản thế chấp hoặc cầm cố được khai báo một cách đầy đủ trên BCTC
 1. Tất cả tài sản dài hạn đang nắm giữ đều thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của đơn vị
 1. Những tài sản dài hạn bị hư hỏng hoặc lạc hậu được xác định và đánh giá lại hoặc loại trừ ra một cách thích hợp.
 2. Tài sản dài hạn được phân loại một cách phù hợp trên bảng cân đối kế toán.
 1. Tất cả những tài sản dài hạn đi thuê được xác định một cách riêng rẽ.
 1. Khấu hao tài sản dài hạn được tính toán một cách phù hợp.
 1. Giá trị tài sản dài hạn trên sổ chi tiết (thẻ chi tiết) được tổng hợp lại và con số tổng cộng trùng khớp với giá trị trên sổ cái.

Yêu cầu: Với mỗi khẳng định trên, xác định cơ sở dẫn liệu thích hợp.

Bài 6: Dưới đây là những sai phạm mà các thủ tục kiểm toán có thể phát hiện liên quan đến hàng tồn kho.

Với mỗi sai phạm, xác định cơ sở dẫn liệu liên quan.

 1. Một số hàng tồn kho đang gởi đi bán và không được tính khi đơn vị kiểm kê, tổng hợp số liệu hàng tồn kho
 2. Trong khi thực hiện kiểm kê hàng tồn kho, nhân viên của công ty đếm nhầm 2 lần một số đơn vị hàng tồn kho (đơn vị quản lý hàng tồn kho theo pp kiểm kê định kỳ).
 3. Cơ sở cho việc đánh giá giá trị hàng tồn kho không được trình bày trong BCTC.
 1. Một số hàng TK được phản ánh theo giá gốc nhưng giá trị thực tế thì thấp hơn
 1. Bao gồm trong giá trị hàng TK một số đơn vị hàng TK đã được bán.

Bài 7: Ở doanh nghiệp X có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về TSCĐ và được kế toán viên định khoản như

sau (ĐVT: đồng):

 1. Doanh nghiệp mua một thiết bị sản xuất và đưa vào sử dụng với giá mua (chưa có thuế GTGT): 180.000.000, thuế GTGT: 10%, đã thanh toán bằng chuyển khoản sau khi trừ chiết khấu thanh toán được hưởng 1% trên giá thanh toán. Chi phí vận chuyển, lắp đặt: 2.000.000, đã thanh toán bằng tiền mặt. Toàn bộ chi phí mua sắm thiết bị sản xuất trên được tài trợ bằng nguồn vốn khấu hao.

Định khoản: Nợ TK 211: 180.020.000 Nợ TK 133: 18.000.000

Có TK 112: 196.020.000

Có TK 111: 2.000.000

 1. Doanh nghiệp được tài trợ một thiết bị sản xuất, giá trị hợp lý của thiết bị sản xuất do hội đồng định giá xác định là 40.000.000, chi phí lắp đặt 5.000.000 đã chi bằng tiền mặt (sử dụng nguồn vốn kinh doanh), thiết bị đã được đưa vào sử dụng.
Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button