Đề thi

50 Bài tập Chuyển đổi Because – Despite – In spite of có đáp án chi tiết

Đánh giá bài viết

Tailieumoi.vn sưu tầm và biên soạn bài tập Chuyển đổi Because – Because of; Though_ Although – Despite – In spite of có đáp án, gồm 50 bài tập từ cơ bản đến nâng cao mong muốn giúp các em ôn luyện kiến thức đã được học về Chuyển đổi Because – Because of; Though_ Although – Despite – In spite of hiệu quả. Mời các bạn đón xem:

Bài tập Chuyển đổi Because – Because of; Though/ Although – Despite/ In spite of

I. Lý thuyết chuyển đổi Because – Because of & Though / Although – Despite / In spite of

Because – Because of: bởi vì

Though/ Although – Despite/ In spite of: mặc dù

– Theo sau Because, Though, Although là một mệnh đề (tức là theo sau 3 chữ này phải có “S” và “V”).

– Theo sau Because of, Despite, In spite of không được là một mệnh đề, mà là một danh từ, cụm danh từ, danh động từ.

QUY TẮC CHUYỂN TỪ “BECAUSE” SANG “BECAUSE OF”.

Nhìn phía sau Because (câu đề) Thấy có “there, to be” thì bỏ.

TH1: Nếu thấy 2 chủ ngữ giống nhau thì bỏ chủ ngữ gần Because, động từ thêm “ing”. Ví dụ: Because Nam is tall, he can reach the book on the shelf.

=> Because of being tall, Nam can reach the book on the shelf.

TH2: Nếu thấy chỉ còn lại danh từ thì chỉ việc giữ lại danh từ mà dùng. Ví dụ: Because there was a storm, … => Because of the storm, …

– Sau khi bỏ “there”, bỏ “to be” (was) chỉ còn lại danh từ => chỉ việc lấy mà dùng.

TH3: Nếu thấy có danh từ và tính từ thì đưa tính từ lên trước danh từ, còn lại bỏ hết. Ví dụ: Because the wind is strong, … => Because of the strong wind, …

– Sau khi bỏ “to be” (is) thấy có danh từ và tính từ nên ta chỉ việc đưa tính từ lên trước danh từ.

TH4: Nếu thấy chỉ có mình tính từ => đổi nó thành danh từ Ví dụ: Because it is windy, … => Because of the wind, …

TH5: Nếu thấy có sở hữu lẫn nhau => Dùng danh từ dạng sở hữu Ví dụ: Because I was sad, …. => Because of my sadness, …

Ví dụ: Because he acted badly, … => Because of his bad action, … (trạng từ đổi thành tính từ)

– Trong 2 ví dụ trên ta thấy có sự sở hữu: I + said => my sadness; he + act => his action nên ta dùng sở hữu. Nếu có trạng từ các em nhớ chuyển nó thành tính từ.

Cách cuối cùng các bạn có thể dụm cụm “the fact that” đặt vào trước mệnh đề để biến mệnh đề đó thành một “danh từ” là có thể sử dụng cho bất kì trường hợp nào. Tuy nhiên cách này chỉ nên dùng khi các bạn bí quá, áp dụng các bước trên mà không làm được.

Ví dụ: Because he is tall, he can reach the book on the shelf. => Because of the fact that he is tall, …

CÁCH CHUYỂN TỪ THOUGH/ ALTHOUGH SANG DESPITE/ IN SPITE OF:

– Các bạn làm tương tự các bước chuyển từ Because sang Because of: Ví dụ:

Although Nam is tall, he cannot reach the book on the shelf. => Despite/ In spite of being tall, Nam cannot reach the book on the shelf.

II. Bài tập về Because và Because of, Though/ Although và Despite/ In spite of

1. Complete the sentences. Use “because” or “because of”

1. Liz borrowed some money ___________ she wants to buy a car. (because/ because of)

2. Jack travelled a lot ___________ his job. (because/ because of)

3. Manir and Alberto were late ___________ a flat tire. (because/ because of)

4. Kim studied for three hours ___________ he had a big test. (because/ because of)

5. Aldie moved to the city ___________ her husband’s job. (because/ because of)

6. Tony couldn’t drive his car _________ the broken window. (because/ because of)

7. Koka couldn’t sleep last night _____________ she had a headache. (because/ because of)

Đáp án:

1. Liz borrowed some money _____because______ she wants to buy a car. (because/ because of)

2. Jack travelled a lot ____because of_______ his job. (because/ because of)

3. Manir and Alberto were late _____because of______ a flat tire. (because/ because of)

4. Kim studied for three hours _____because______ he had a big test. (because/ because of)

5. Aldie moved to the city ____because of_______ her husband’s job. (because/ because of)

6. Tony couldn’t drive his car ____because of_____ the broken window. (because/ because of)

7. Koka couldn’t sleep last night ______because_______ she had a headache. (because/ because of)

2. Rewrite the following sentences as indicated

1. Although I was late, I didn’t miss the bus

In spite of _______________________________________

2. Despite the rain, they went to the football match

Although ________________________________________

3. Kate never learnt Spanish. She lived in Spain for years

Though _________________________________________

4. I got very wet in the rain. I had an umbrella

Although ________________________________________

5. They have very little money. They are happy.

In spite of ________________________________________

6. David smokes. He seems to be in good health

Although _________________________________________

Đáp án:

1. In spite of being late, I didn’t miss the bus

2. Although it rained, they went to the football match

3. Though Kate lived in Spain for years, she never learnt Spanish

4. Although I had an umbrella, I got very wet in the rain

5. In spite of having very little money, they are happy

6. Although Dave smokes, he seems to be in good health

3. Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi

1. Although Nam is not an intelligent student, he can learn very fast.

=> Despite/ In spite of______________________________________.

2. Because Hoa was rich, she could buy that house.

=> Because of______________________________________.

3. Because the rain was so heavy, I couldn’t go to school.

=> Because of______________________________________.

4. His father asked him to go stay at home because he was sick.

=> Because of______________________________________.

5. Because there was an accident, I was late.

=> Because of______________________________________.

6. She failed the University entrance exam because her grades were bad.

=> Because of______________________________________________.

7. Although he has a physical handicap, he has become a successful businessman.

=>Despite______________________________________________________.

8. Because of the cheap price, my wife insists on buying the Tv.

=> Because______________________________________.

9. Although it was raining heavily, we still went toschool.

=> Despite/ In spite of______________________________________.

10. Because I studied hard, I passed the exam.

=> Because of____________________________________________.

11. They didn’t have much time, however they came to visit us.

=> Despite ______________________________________________

12. He is too old, but he still does his gymnastics every morning.

=> In spite ______________________________________________

13. Trang Anh is the boss. She works as hard as her employees.

=> Despite _____________________________________________

14. He has health problems. He is always smiling.

=> In spite _____________________________________________

15. Kieu Anh got good marks. The exam was difficult.

=> Despite ______________________________________________

Đáp án:

1. Despite/ In spite of not being an intelligent student, he can learn very fast.

2. Because of Hoa’s richness, she could buy that house.

3. Because of the heavy rain, I couldn’t go to school.

4. Because of his sickness his father asked him to go stay at home.

5. Because of an accident, I was late.

6. She failed the University entrance exam because of her bad grades.

7. Despite his physical handicap, he has become a successful businessman.

8. Because the price is cheap, my wife insists on buying the Tivi.

9. Despite/In spite of the heavy rain, we still went to school.

10. Because of studying hard, I passed the exam.

11. Despite not having much time, they came to visit us.

12. In spite of his age, he still does his gymnastics every morning.

13. Despite being the boss, she works as hard as her employees.

14. In spite of having health problems, he is always smiling.

15. Despite the difficult exam, Kieu Anh got good marks.

4. Bài tập thực hành chuyển đổi because / because of / although / in spite of / despite …

1. Although she was ill, she went to school.

-In spite of ………………………………………………………………………………………………

2. He didn’t come because he was sick.

– He didn’t come because of ………………………………………………………………………

3. She didn’t eat much though she was hungry.

– Despite………………………………………………………………………………………………….

4. The train was late because the fog was thick.

– Because of……………………………………………………………………………………………..

5. I accepted the job although the salary was low.

– In spite of………………………………………………………………………………………………

6. The plane couldn’t take off because the weather was bad.

– Because of……………………………………………………………………………………………..

7. She stayed at home because her mother was sick.

– Because of……………………………………………………………………………………………..

8. He didn’t leave school even though his family was poor.

– Despite………………………………………………………………………………………………….

9. All the teachers love him because his conduct is good.

– Because of……………………………………………………………………………………………..

10. The flight was not delayed though it was foggy.

– Despite………………………………………………………………………………………………….

11. We couldn’t study because it was noisy.

– Because of……………………………………………………………………………………………..

12. Even though it was cold, I went swimming.

– In spite of………………………………………………………………………………………………

13. These students didn’t arrive late although there was the traffic jam.

– Despite…………………………………………………………………………………………………

14. Mary can’t sleep because there was the noise.

– Because of……………………………………………………………………………………………..

15. She didn’t get ill though she worked very hard.

– In spite of………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

1 – In spite of her illness, she went to school.

2 – He didn’t come because of his sickness.

3 – Despite her hungriness/ hunger, she didn’t eat much.

4 – Because of the thick fog, the train was late

5 – In spite of the low salary, I accepted the job.

6 – Because of the bad weather, the plane couldn’t take off.

7 – Because of her sick mother / her mother’s sickness, she stayed at home.

8 – Despite his poor family, he didn’t leave school.

9 – Because of his good conduct, all the teachers love him.

10 – Despite the fog, the flight was not delayed.

11 – Because of the noise, we couldn’t study.

12 – In spite of the cold weather / the cold, I went swimming.

13 – Despite the traffic jam, these students didn’t arrive late

14 – Because of the noise, Mary can’t sleep.

15 – In spite of working very hard, she didn’t get ill

5. Viết lại câu những câu dưới đây sao cho nghĩa không đổi, sử dụng từ trong ngoặc

1. In spite of the high prices, my roommates go to the movies every Saturday. (Although)

___________________________________________________________

2. Even though she had a poor memory, she told interesting stories to the children. (Despite)

___________________________________________________________

3. In spite of their poverty, they are very generous. (Although)

___________________________________________________________

4. Though she has been absent frequently, he has managed to pass the test. (In spite of)

___________________________________________________________

5. In spite of Lee’s Sadness at losing the contest, she managed to smile. (Although)

___________________________________________________________

Đáp án:

1. Although the prices are high, my roommates go to the movies every Saturday.

2. Despite (having) a poor memory, she told interesting stories to the children.

3. Although they are poor, they are very generous.

4. In spite of her frequent absence, he has managed to pass the test.

5. Although Lee was sad at losing the contest, she managed to smile.

6. Rewrite these following sentences

1. Although Tom was a poor student, he studied very well.

In spite of _______________________________________

2. Mary could not go to school because she was sick.

Because of ______________________________________

3. Although the weather was bad, she went to school on time.

Despite _________________________________________

4. My mother told me to go to school although I was sick.

In spite of _______________________________________

5. Because there was a big storm, I stayed at home.

Because of _______________________________________

Đáp án:

1. In spite of being a poor student, Tom studied very well.

2. Because of being sick, Mary couldn’t go to school.

3. Despite the bad weather, she went to school on time.

4. In spite of my sickness, my mother told me to go to school.

5. Because of a big storm, I stayed at home.

7. Chuyển đổi câu sao nghĩa không thay đổi

1. Although Nam is not a smart student, he learns very hard.

=> Despite / In spite of ______________________________________.

2. Because Hong was clever, she could do that assignment very fast.

=> Because of _____________________________.

3. Because the storm was so dangerous, I couldn’t go to school.

=> Because of _________________________________.

4. His father asked him not to go to school because he was sick.

=> Because of ______________________________________.

5. Because there was a traffic accident, I was late.

=> Because of _______________________.

6. She failed the University entrance exam because her grades were low.

=> Because of _____________________________________________.

7. Although he has a physical handicap, he has become a successful business man.

=> In spite of ___________________________________________________.

8. Because of the cheap price, my sister insists on buying the laptop.

=> Because __________________________________________.

9. Although it was raining heavily, we still went to school.

=> In spite of ____________________.

10. Because I was hard – working, I passed the exam.

=> Because of ________________________.

Đáp án:

1 – Despite / In spite of not being smart, he learns very hard.

2 – Because of being clever, Hong could do that assignment very fast.

3 – Because of the dangerous storm, I couldn’t go to school.

4 – Because of his sickness his father asked him not to go to school.

5 – Because of a traffic accident, I was late.

6 – She failed the University entrance exam because of her low grades .

7 – In spite of his physical handicap, he has become a successful business man.

8 – Because the price is cheap, my sister insists on buying the laptop.

9 – In spite of the heavy rain, we still went to school.

10 – Because of being hard-working, I passed the exam.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button